top of page

สมรรถนะกับการวางแผนการฝึกอบรม

& พัฒนาบุคลากรประจำปี

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสมรรถนะกับ HRD

- นำผลสมรรถนะรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาประจำปี

หลักสูตร สมรรถนะกับการวางแผนการฝึกอบรมแล
ไอคอน 02.png

หลักการและเหตุผล

        การวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทุกองค์กรต้องจัดทำขึ้นเป็นประจำปี ซึ่งมักมุ่งเน้นการวางแผนฝึกอบรมความต้องการของหน่วยงานเป็นเป้าหมายหลักตามความต้องการของบุคลากรเป็นเป้าหมายเพื่อให้กับการวางแผนการฝึกอบรม&การพัฒนาบุคลากรประจำปีเป็นการเสริมสร้างความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในอนาคต ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าใจหลักการ&วิธีการกำหนดหลักสูตรและการวางแผนฝึกอบรม&พัฒนาที่ส่งเสริม/เพิ่มความสามารถบุคคล การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาประจำปี จึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการระบบการพัฒนาบุคลากรและ

การพัฒนาบุคลากร

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของ

สมรรถนะกับ HRD

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจประเภทสมรรถนะ & การกำหนดสมรรถนะ

ตามตำแหน่ง รายบุคคล

    4)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคล และความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับ JD

    5)  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการนำผล (GAP) ของสมรรถนะรายบุคคลเพื่อ

จัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาประจำปี

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

สมรรถนะกับการวางแผนการฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากรประจำปี และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

หลักการระบบการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรและความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสมรรถนะกับ HRD

02.png

หลักการแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคล และความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับ JD และการนำผล (Gap) ของสมรรถนะรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาประจำปี

26554.jpg

หลักสูตร สมรรถนะกับการวางแผนการฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากรประจำปี

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทุกองค์กรต้องจัดทำขึ้นเป็นประจำปี ซึ่งมักมุ่งเน้นการวางแผนฝึกอบรมความต้องการของหน่วยงานเป็นเป้าหมาย

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

หลักการระบบการพัฒนาบุคลากร

3.png

ประเภทสมรรถนะและการกำหนดสมรรถนะรายบุคคล

5.png

สมรรถนะกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.png

สมรรถนะกับการบริหารการพัฒนา

บุคลากร (HRD)

4.png

การประเมินสมรรถนะรายบุคคล

6.png

สรุปความจำเป็นของการพัฒนา

สมรรถนะรายบุคคล

7.png

การจำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลประจำปี

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page