top of page
หลักสูตรอบรม competency&specificationและjob description ตามตำแหน่ง.jpg

หลักสูตร Competency & Specification และ Job Description ตามตำแหน่ง

หลักการและเหตุผล

       การบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จ

ขององค์กรตามเป้าหมาย ดังนั้นความชัดเจนในคุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานจึงเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญ คุณสมบัติดังกล่าวจึงเป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าทำงานใหม่ หรือเพื่อพัฒนาว่าจำทำงานในตำแหน่งใด & ด้านใดที่กำหนดคุณสมบูรณ์ดังกล่าวไว้

      “สมรรถนะบุคคล” เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพราะ

รวมถึงความสามารถของบุคคลในแต่ละคนแต่ละตำแหน่งว่าต้องมีความสามารถ

เรื่องใด ซึ่งเป็นการกำหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนมากกว่า”คุณสมบัติ”

       ซึ่งสมรรถนะบุคคลตามตำแหน่งจึงเป็นเครื่องมือการบริหารการจัดการบุคคล

ที่ร่วมสนับสนุนให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจนของผู้ดำรงตำแหน่งใน

แต่ละตำแหน่ง คือ เป็นกรอบสำคัญของ JD ขณะเดียวกันสมรถนะตามตำแหน่งจะเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางด้านฝึกอบรม&พัฒนาบุคคลให้ความสามารถในการทำงานได้ดี&เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเติบโตในการทำงานในตำแหน่งอื่น /

ตำแหน่งสูงขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติและ

สมรรถนะบุคคลให้สอดคล้องกับ JD

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจในการให้คำแนะนำ การกำหนดสมรรถนะ

ให้สอดคล้องกับ JD แก่ line

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการทำสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาและพัฒนา

บุคคลตามตำแหน่งได้ชัดเจน

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง และ

ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจ ความสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะบุคคลให้สอดคล้องกับ JD

02.png

ผู้อบรมเข้าใจในการให้คำแนะนำ การกำหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับ JD แก่ line

03.png

ผู้อบรมเข้าใจการทำสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาและพัฒนาบุคคลตามตำแหน่งได้ชัดเจน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Job Description (JD)คำบรรยายลักษณะงาน

การเขียน Job Description ที่ดีนั้นจะสามารถบ่งบอกบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนในองค์กรได้อย่างชัดเจน

แสดงโครงสร้างการทำงานทั้งบริษัทของระบบงาน และที่สำคัญทำให้ทุกส่วนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมายและความแตกต่าง competency (สมรรถนะ) และ specification (คุณสมบัติ)

3.png

ประเภทและการกำหนด

competency

5.png

วิธีการประเมิน competency 

สรรหาบุคคล

2.png

ความสัมพันธ์ของ competency , specification กับ job description

(JD)

4.png

การกำหนด competency 

ตามตำแหน่ง

6.png

competency  กับ HRM

1) สรรหา 2) เติบโต 3) พัฒนา

วันอบรม

competency & specification

และ job description ตามตำแหน่ง

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowlege) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่จําเป็นใน

การปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง จัดเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับ HR มืออาชีพ ที่จะใช้ในการสื่อให้ผู้สนใจในตำแหน่งนั้นๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรและเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
1.การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน 1920x1080

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

 

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภท

และขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่

ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

3.เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1920x1080.jpg

เทคนิคการสรรหาบุคลากร

การปฐมนิเทศและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

4.การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สัญญาจ้างอย่างไร ให้สอดคล้องกับสถานการณ.j

การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สัญญาจ้างอย่างไร ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครืองมือ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ

ต่อการจูงใจพนักงาน

bottom of page