top of page

การกำหนด competency
job specification & การจัดทำ JD

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสัมพันธ์ JD กับ competency และสามารถให้คำแนะนำ

- เข้าใจการกำหนดค่า competency และวิธีการประเมิน

หลักสูตร การกำหนด competency,  job speci
ไอคอน 02.png

หลักการและเหตุผล

        “สมรรถนะและความสามารถ” ของบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่ระบุความชัดเจนในความสารถด้านต่างๆในแต่ละบุคคลตามหน้าที่ (JD)

กำหนด ดังนั้นการจัดทำ competency สมรรถนะของบุคคลตามตำแหน่งจึงเป็น

สิ่งสำคัญ เป็นปัจจัยความสำเร็จของการกำหนด JD นอกเหนือการกำหนดคุณสมบัติ Job specification ที่มีหลักการและวิธีการจัดทำสมรรถนะบุคคลจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับ Vision , mission ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรแความสามารถด้านการบริหาร

การจัดการในระดับความรับผิดชอบในตำแหน่งและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผู้บังคับบัญชาเข้าใจความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกด้านจะนำไปสู่การพัฒนา

คนได้มาตรฐานถูกต้อง&เป็นประดยชน์ให้องค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจเรื่องสมรรถนะ competency เป็นอย่างดี สามารถกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งได้ชัดเจน

    2)  ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ JD กับ competency และสามารถให้

คำแนะนำ การกำหนด เลือก competency ให้สอดคล้องกับ JD ได้

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการกำหนดค่า competency และวิธีการ

ประเมิน competency และสรุป competency เพื่อการพัฒนาต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การกำหนด competency และ job specification & การจัด

ทำ JD และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไป

สู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ความสัมพันธ์ JD กับ competency และสามารถให้คำแนะนำ การกำหนดและเลือก competency

ให้สอดคล้องกับ JD ได้

02.png

การกำหนดค่า competency และวิธีการประเมิน competency และสรุป competency เพื่อการพัฒนาต่อไป

26554.jpg

หลักสูตร การกำหนด Competency

และ Job Specification การจัดทำ JD

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้ปฏิบัติงานที่ระบุความชัดเจนในความสารถด้านต่างๆในแต่ละบุคคลตามหน้าที่ (JD) กำหนด

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมาย & ความสำคัญ

ของ competency

3.png

กระบวนการจัด

ทำ competency

5.png

ความสัมพันธ์

JD VS competency

7.png

การกำหนดมาตรฐาน / competency

2.png

ประเภทและนิยาม

competency

4.png

หลักการการกำหนด

competency แต่ละประเภท

6.png

การกำหนด / เลือก competency ให้สอดคล้องกับ JD

8.png

การประมาณ competency บุคคลตามค่ามาตรฐานสรุปcompetency

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page