top of page
หลักสูตร-การบริหารและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (1).jpg

หลักสูตร การบริหาร & การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

หลักการและเหตุผล

            การบริหารและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เป็นการบริหารองค์กร

ให้ประสบความสำเร็จเป็นเป้าหมายสำคัญของอค์กร บุคคลากรเป็นองค์ประกอบ

หลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จ การบริหาร & การจัดการบุคลากรจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ส่งเสริม & สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย “สมรรถนะบุคลากร” และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากร

ที่สอดคล้องกับองค์กร & ธุรกิจจึงเป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่

ช่วยสนับสนุนการบริหารองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ&ยั่งยืน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหาร และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตรอบรม การบริหาร & การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (1).jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

องค์กร & ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้ความสำคัญในการทำ “การบริหารสมรรถนะสัมพันธ์กับ HRM&HRD”

02.png

​​องค์กร & หน่วยงาน เข้าใจบทบาทและหน้าที่
ในการมีส่วนร่วมการกำหนด“สมรรถนะ
บุคลากร”

03.png

​​องค์กร & หน่วยงานและ HR มีหลักและ แนวทางในการกำหนด “สมรรถนะ” สอดคล้องกับ JD และธุรกิจ

4-4.png

การปรับระบบการประเมินผล & การพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้น “สมรรถนะบุคลากร”
อย่างเป็นระบบ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / หรือพนักงานและผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร การบริหาร & การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรมออนไซต์ พื้นที่ ชลบุรี ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไซต์ (ชลบุรี)

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

11

หลักสูตร การบริหาร & การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  |  (รุ่น 1)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

4,500.-

สมาชิก

สมาชิกท๊อปโปร.png

4,000.-

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง