การกำหนด competency

job specification & การจัดทำ JD

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสัมพันธ์ JD กับ competency และสามารถให้คำแนะนำ

- เข้าใจการกำหนดค่า competency และวิธีการประเมิน

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ไอคอน 02.png

การกำหนด competency

job specification & การจัดทำ JD

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  “สมรรถนะ/ความสามารถ”ของบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่ระบุความชัดเจนในความสารถด้านต่างๆในแต่ละบุคคลตามหน้าที่(JD)กำหนด ดังนั้นการจัดทำ competency/สมรรถนะของบุคคลตามตำแหน่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นปัจจัยความสำเร็จของการกำหนดJD นอกเหนือการกำหนดคุณสมบัติ Job specification ที่มีหลักการ&วิธีการจัดทำสมรรถนะบุคคลจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับVision ,mission  ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรแความสามารถด้านการบริหาร การจัดการในระดับความรับผิดชอบในตำแหน่งและความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาเข้าใจความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกด้านจะนำไปสู่การพัฒนาคนได้มาตรฐานถูกต้อง&เป็นประดยชน์ให้องค์กรในอนาคต

หลักสูตร การกำหนด competency, job speci
หลักสูตร การกำหนด competency, job speci

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจเรื่องสมรรถนะ competency เป็นอย่างดี สามารถกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งได้ชัดเจน

 2. ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจความสัมพันธ์JDกับcompetencyและสามารถให้คำแนะนำ การกำหนด/เลือกcompetencyให้สอดคล้องกับJDได้

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการกำหนดค่าcompetencyและวิธีการประเมินcompetencyและสรุปcompetencyเพื่อการพัฒนาต่อไป

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png
 1. ความหมาย & ความสำคัญของ competency

 2. ประเภทและนิยาม competency

 3. กระบวนการจัดทำ competency

 4. หลักการการกำหนด competency แต่ละประเภท

  5. ความสัมพันธ์ JD VS competency

  6. การกำหนด/เลือก competency ให้สอดคล้อง

     กับ JD

  7. การกำหนดมาตรฐาน/competency

  8. การประมาณ competency บุคคลตามค่ามาตรฐานสรุป competency ฯลฯ

แผนที่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • ผู้ปฏิบัติงานที่ระบุความชัดเจนในความสารถด้านต่างๆในแต่ละบุคคลตามหน้าที่ (JD) กำหนด

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจความสัมพันธ์ JD กับ competency และสามารถให้คำแนะนำ

 • เข้าใจการกำหนดค่า competency และวิธีการประเมิน

 • ความสัมพันธ์ JD กับ competency และสามารถให้คำแนะนำ การกำหนด/เลือกcompetencyให้สอดคล้องกับ JD ได้

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

checked.png
checked.png