การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรการสื่อสารและการประสานงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานหาก มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดีการทำงานมีประสิทธิผล สำเร็จละล่วงตามเป้าหมายถ้าหากขาดทักษะการสื่อสารและการประสานงานแล้ว อาจทำให้เรื่องง่ายๆ กลายเป็นเรื่องยาก เกิดความสับสน ซ้ำซ้อน ยุ่งยาก ในการทำงานตามมาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานเพิ่มประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารและการประสานงานที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็น ต้องมีความพร้อมและความเข้าใจถึงความหลากหลายของความคิด ความรู้สึกด้านอารมณ์และปัญญาของผู้อื่น เมื่อเรามีทักษะและความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานที่ดีก็จะทำให้เรามีมิตรภาพ มีความน่าเชื่อถือ สังคมให้การยอมรับ และเกิดผลสำเร็จในอาชีพการงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจกระบวนการพัฒนา ทักษาะสื่อสารและการประสานที่มีประสิทธิภาพ

        2. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานของตนเองและขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

        3. ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารการและการประสานงาน ในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

        1. เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

        2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

        3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

        4. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 1. ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร

 2. สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเกิดความล้มเหลว

 3. เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม

 4. ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา

 5. จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น

 6. เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด

 7. เทคนิคการสร้างนำเสียง – คำพูด – ภาษากาย

 8. กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด

 9. กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม

Session 2 การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1. ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 2. องค์ประกอบของการประสานงาน

 3. กลยุทธ์ที่จะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน

 4. การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับการประสานงาน

 5. เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน /ภายนอกองค์กร

 6. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการประสานงาน

 7. การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 3 Scenario กิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA) สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ และช่องทางต่างๆ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 • พนักงาน หรือ หัวหน้างาน ที่มีการติดต่อประสานงานตลอด

 • คนที่ทำงานบริการหรือพนักงานขายที่ต้องสื่อสาร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและบุคลิกภาพของตัวเรา Communication

 2. เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด, การฟัง

 3. การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับการประสานงาน

 4. กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม

 5. ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 30 กันยายน 2563 (รุ่น 5)

 • 7 ตุลาคม 2563 (รุ่น 6)

 • 30 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 7)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

การสื่อสารและประสานงานในองค์กร

การสื่อสารนั้นจะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันในการติดต่อสื่อสารประสานงานกัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ

การประสานงานทั้งบุคคลหรือหน่วยงานในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารในองค์กร

คือ เครื่องสร้างความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนั้นๆ

เป็นศูนย์รวมให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ต้องเข้าใจ และเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี

เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลในองค์การ

วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร

1)  เพื่อแจ้งให้ทราบ คือ การรับและส่งข่าวสารด้านต่างๆ การนำเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดความรู้หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องการให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจข้อมูลโดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

2)  เพื่อความบันเทิงใจ คือ การรับส่งความรู้สึกที่ดีและมุ่งรักษามิตรภาพต่อกันเป็นการนำเสนอเรื่องราวหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ผู้รับสารเกิดความพึงพอใจ

3)  เพื่อชักจูงใจ คือ การนำเสนอเรื่องราวหรือสิ่งอื่นใดเพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือสร้างกำลังใจ เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความคิดคล้อยตามหรือปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารต้องการและนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร

1) สื่อ    2)  ผู้ส่งข่าวสาร   3) ข่าวสาร   4) ผู้รับข่าวสาร

การประสานงาน

คือ เป็นการจัดให้คนในองค์การทำงานให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก

เทคนิคการประสานงาน

1)  มองคนในแง่ดี     2)  รู้จำชื่อคนได้      3)  มีความรู้ในเรื่องที่ติดต่อ      4)  เป็นผู้ฟังที่ดี

5)  ควบคุมอารมได้     6)  สร้างความเป็นกันเอง      7)  ให้เกียรติยกย่อง ให้ความซึ่งกัน

คุณสมบัติของผู้ประสานงานที่ดี

1) เก่งในเรื่อง“การสื่อสาร” เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและยอมรับ

2) เก่งในเรื่อง“การแก้ไขปัญหา” แม้ปัญหานั้นจะยากเพียงใด

3) เป็น “คุณอำนวย” ที่ทำหน้าที่ช่วยขจัดปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การติดต่อ ประสานงาน

หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน

หลักสูตร การสื่อสาร

อบรม เทคนิคการสื่อสาร

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการในการสื่อสารและการประสานที่มีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติ ของผู้ประสานงาน

        2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานของตนเองและขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

        3. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารการและการประสานงาน ในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

วันที่อบรม / เวลา

7 ตุลาคม 2563 (รุ่น 6)

30 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 7)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารและทำ Workshop การสื่อสารให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

เทคนิคการสื่อสาร

และประสานงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ

(Effective Communication)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved

หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน