google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

      หลักการและเหตุผล  การสื่อสาร และการประสานงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานหาก มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดีการทำงานมีประสิทธิผล สำเร็จละล่วงตามเป้าหมายถ้าหากขาดทักษะการสื่อสารและการประสานงานแล้ว อาจทำให้เรื่องง่ายๆ กลายเป็นเรื่องยาก เกิดความสับสน ซ้ำซ้อน ยุ่งยาก ในการทำงานตามมาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานเพิ่มประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารและการประสานงานที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็น ต้องมีความพร้อมและความเข้าใจถึงความหลากหลายของความคิด ความรู้สึกด้านอารมณ์และปัญญาของผู้อื่น เมื่อเรามีทักษะและความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานที่ดีก็จะทำให้เรามีมิตรภาพ มีความน่าเชื่อถือ สังคมให้การยอมรับ และเกิดผลสำเร็จในอาชีพการงาน

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการในการสื่อสาร และการประสานที่มีประสิทธิภาพ

        2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานของตนเองและขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

        3. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารการและการประสานงาน ในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจกระบวนการในการสื่อสาร และการประสานที่มีประสิทธิภาพ

        2. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานของตนเองและขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

        3. ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารการและการประสานงาน ในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

      2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

      3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

      4. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Communication)

     การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ดังนั้น กระบวนการทางานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้องทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จด้วยดี

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1 : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

       ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
       สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเกิดความล้มเหลว
       เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม
       ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา
       จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น
       เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
       เทคนิคการสร้างนำเสียง – คำพูด – ภาษากาย
       กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
       กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม

Session 2 : การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
       องค์ประกอบของการประสานงาน
       กลยุทธ์ที่จะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
       การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับการประสานงาน
       เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน /ภายนอกองค์กร
       ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการประสานงาน
       การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 3 : Scenario กิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA) สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ และช่องทางต่างๆ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • พนักงาน หรือ หัวหน้างาน ที่มีการติดต่อประสานงานตลอด

  • ผู้ที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร

  • คนที่ทำงานบริการหรือพนักงานขายที่ต้องสื่อสาร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพของตัวเรา

  • เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด

  • การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับการประสานงาน

  • กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม

  • ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved