แบบฟอร์มเว็บ-HR---เทคนิคการสื่อสารและประ

หลักการและเหตุผล

       การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรการสื่อสารและการประสานงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานหาก มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดีการทำงานมีประสิทธิผล สำเร็จละล่วงตามเป้าหมายถ้าหากขาดทักษะการสื่อสารและการประสานงานแล้ว อาจทำให้เรื่องง่ายๆ กลายเป็นเรื่องยาก เกิดความสับสน ซ้ำซ้อน ยุ่งยาก ในการทำงานตามมาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานเพิ่มประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารและการประสานงานที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็น ต้องมีความพร้อมและความเข้าใจถึงความหลากหลายของความคิด ความรู้สึกด้านอารมณ์และปัญญาของผู้อื่น เมื่อเรามีทักษะและความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานที่ดีก็จะทำให้เรามีมิตรภาพ มีความน่าเชื่อถือ สังคมให้การยอมรับ และเกิดผลสำเร็จในอาชีพการงาน

วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการในการสื่อสารและการประสานที่มีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติ ของผู้ประสานงาน

       2) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานของตนเองและขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

       3) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารการและการประสานงาน ในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

วันที่อบรม/เวลา

11 กุมภาพันธ์ 2564

(เวลา 9:00-16.00น.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารและ Workshop การสื่อให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจกระบวนการพัฒนา

ทักษาะสื่อสารและการประสานที่มีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานของตนเองและขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

03.png

ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร

และการประสานงาน ในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

26554.jpg

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร

และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ ผู้ที่ทำงานหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับงาน ด้านการบริการ ดูแลทีมงาน รวมถึงติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques

26554.jpg
02.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง แบบ Scenario  แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Session 1

  การสื่อสาร

  ที่มีประสิทธิภาพ

     1) ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร

     2) สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเกิดความล้มเหลว

     3) เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม

     4) ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา

     5) จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น

     6) เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด

     7) เทคนิคการสร้างนำเสียง – คำพูด – ภาษากาย

     8) กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด

     9) กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม

 • Session 2

  การประสานงาน

  อย่างมีประสิทธิภาพ

  และประสิทธิผล

     1) ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

     2) องค์ประกอบของการประสานงาน

     3) กลยุทธ์ที่จะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน

     4) การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับการประสานงาน

     5) เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน /ภายนอกองค์กร

     6) ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการประสานงาน

     7) การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Session 3

  Scenario กิจกรรมกลุ่มย่อย(SGA) สื่อสาร

  ที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ และช่องทางต่างๆ

  .

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

14 มกราคม 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

11 กุมภาพันธ์ 2564 (รุ่น 9)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4 มีนาคม 2564 (รุ่น 10)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

29 เมษายน 2564 (รุ่น 11)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

20 พฤษภาคม 2564 (รุ่น 12)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

14 มิถุนายน 2564 (รุ่น 13)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 14)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

11 สิงหาคม 2564 (รุ่น 15)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7 กันยายน 2564 (รุ่น 16)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8 ตุลาคม 2564 (รุ่น 17)
2,300.-
2,500.-
59555.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

16 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 18)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การสื่อสารและประสานงาน

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีปร

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีปร

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีปร

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีปร

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีปร

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีปร

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
51063 เทคนิคการสื่อสาร บ

51063 เทคนิคการสื่อสาร บ

หลักสูตร การติดต่อ ประสานงาน

51063 เทคนิคการสื่อสาร บ

หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน

51063 เทคนิคการสื่อสาร บ

อบรม เทคนิคการสื่อสาร

51063 เทคนิคการสื่อสาร บ

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved