top of page
หลักสูตรอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

       "การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ" คือ การความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงานเป็นหนึ่งบทบาทที่ทำให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายประสบความสำเร็จให้มี

การวางแผนควบคู่กับการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานและความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็

ต้องมีทีมงานมีความสามารถและมีความพร้อม หัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องการให้ความสำคัญในการหาวิธีในการพัฒนาความสามารถของบุคคลการพัฒนาด้าน leader

จะสร้างความเชื่อมั่น และ ศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมที่สร้างแรงจูงใจใน

การทำงานให้สำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์

  1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจบทบาท leader ในการพัฒนาความสามารถบุคคล

  2) เพื่อผู้อบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่การโค้ช + พี่เลี้ยงแก่ทีม

  3) เพื่อผู้อบรมมีเรียนรู้ และ แชร์ประสบการณ์ถึงความเข้าใจในความแตกต่างของบุคคล เพื่อให้การโค้ชและพี่เลี้ยงประสบความสำเร็จ

  4) เพื่อผู้อบรมได้เรียนรู้การโค้ช+พี่เลี้ยงจากวิทยากรและฝึกปฏิบัติ

  5) เพื่อผู้อบรมสามารถนำไปปรับวิธีการโค้ช+พี่เลี้ยงไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตรอบรม-การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ-2.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบเทคนิคการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนำไปใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

02.png

ผู้อบรมสามารถนำทักษะการเป็นโค้ช (Coaching)

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และดึงศักยภาพ

ของทีมงาน จนสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้อื่นได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

1

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ
(High performance by Coaching Skill for Leader)  
(รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

3

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ
(High performance by Coaching Skill for Leader)
(รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

1

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ
(High performance by Coaching Skill for Leader)  
(รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

4

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ
(High performance by Coaching Skill for Leader)  
(รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ

Coaching Skill คือ หลักสูตรอบรมที่เน้นพัฒนาสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ให้สามารถแนะนำ ช่วยเหลือ

ทำการปรับปรุงแก้ไข การสอนงานและถ่ายทอดงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) เป็นปัจจัยสำคัญที่องค์การควรผลักดัน โดยการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และดึงศักยภาพของตนเอง, เพื่อนร่วมงาน, ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำแนวทางที่เหมาะสม เพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ-3.jpg