top of page

การโค้ชภายในองค์กร
(Coaching Culture)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

การบริหารจัดการทีมงานด้วยวิธีการโค้ช (Coaching)

- การสร้างศักยภาพความได้เปรียบเชิงทางธุรกิจ

อบรม การโค้ชภายในองค์กร

หลักการและเหตุผล

       ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก ความได้เปรียบที่สำคัญเกิดจากการพัฒนาที่เริ่มต้นจากความคิดของมนุษย์ การจัดการและบริหารงานยุคใหม่ ซึ่งเป็นโลกแห่งเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ที่องค์กรจะต้องดึงศักยภาพ ความสามารถของแต่ละบุคคลมาร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากระบบการจัดการและบริหารงานยุคเก่า ที่พนักงานเป็นถูกควบคุมกลายเป็นการควบคุมตนเอง และการทำงานเน้นการทำงานเชิงรุก ไม่ใช่การทำงานแบบการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ การใช้หลักการเชิงโค้ช (Coach Principle) เป็นหลักการในการจัดการและบริหารงานสมัยใหม่ ที่สร้างการตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการดึงศักยภาพและความสามารถของผู้ถูกโค้ช (Coachee) เพื่อดึงศักยภาพของบุคคลในการพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความสำคัญของการจัดการ บริหารงานทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ โดยใช้หลักการเชิงโค้ช

    2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการโค้ช

    3)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการโค้ช ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การโค้ชภายในองค์กร และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการทีมงานด้วยวิธีการโค้ช (Coaching)

02.png

ผู้อบรมสามารถนำวิธีการโค้ช (Coaching)  
ไปประยุกต์ใช้และสามารถขยายผลวิธีการโค้ช (Coaching) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตร การโค้ชภายในองค์กร
(Coaching Culture)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(Theory and experience)

26554.jpg
55588.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

26554.jpg
55588.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning
กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

การจัดการและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในโลกแห่งเสรีภาพ และยุคแห่งโลกาภิวัตน์

2.png

เทคนิคและกระบวนการการโค้ช

3.png

ที่มาและความสำคัญ อะไรคือวิธีการเชิงโค้ช

ที่จะนำมาใช้ในองค์กร

4.png

การเตรียมความพร้อมในการจัดการบริหารทรัพยกรมนุษย์และการสร้างวัฒนธรรมเชิงโค้ช

5.png

ความสำคัญของดึงสร้างศักยภาพของมนุษย์ ในโลกของการสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ

6.png

work shop เทคนิคและกระบวนการการโค้ช

7.png

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยหลักการจัด

การบริหารเชิงโค้ช

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page