มาตรฐานการปฏิบัติงาน BSC

กับ การวางแผนอัตรากำลัง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจการวิเคราะห์ BSC ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

วิธีวางแผนปรับปรุงองค์กรด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน BSC

รายละเอียดหลักสูตร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน BSC

กับ การวางแผนอัตรากำลัง

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  “มาตรฐานการปฎิบัติ”เป็นพื้นฐานที่กำหนดให้องค์กรให้ความสำคัญในการนำมาปฏิบัติ&ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีผลสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนดให้มาตรฐานการปฏิบัติงาน Balance scorecards BSC ได้กำหนด2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล คือกระบวนการปฏิบัติงานและการพัฒนา การเติบโตของบุคลากร ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเข้าใจใน BSC ก็จะทราบสถานะของการบริหารทรัพยากรบุคคลจากผลการประเมิน BSC และจะนำไปปรับปรุงการบริหารทรัพยากร ทั้งกระบวนการทำงานและการวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม&สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจมาตรการปฏิบัติงาน BSC และหลักการประเมิน BSC

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการวิเคราะห์ BSC ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

 3. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจและรู้หลักการ วิธีการวางแผนปรับปรุงองค์กรด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน BSC

 4. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจการทำ BSC ด้านกระบวนการมาเป็นแนวทางในการกำหนดที่มีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารองค์กร

2. มาตรการปฏิบัติงาน Balance sear card  BSC

3. การประเมินและผลการประเมินตามมาตรฐาน BSC

4. การวิเคราะห์ผลการประเมิน BSC ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. การวางแผนการปรับปรุงผลการประเมิน BSC

 • กระบวนการทำงาน

 • การพัฒนาบุคลากร

6. การวางแผนอัตรากำลังกับผลการปรับปรุง BSC  (เดิม&ใหม่) หลักการและวิธีการวางแผนอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนขององค์กร

7. การออกแบบการวางแผนอัตรากำลัง Workshopการออกแบบการวางแผนอัตรากำลัง (workshop)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลคือกระบวนการปฏิบัติงานและการพัฒนา การเติบโตของบุคลากร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจมาตรการปฏิบัติงาน BSC และหลักการประเมิน BSC

 • วิธีการวางแผนปรับปรุงองค์กรด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน BSC

 • การทำ BSC ด้านกระบวนการมาเป็นแนวทางในการกำหนดที่มีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved