การจัดทำโครงสร้างสมรรถนะบุคคล

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจ สมรรถนะ กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ

- วิธีการกำหนดสมรรถนะ (competency) ตามตำแหน่ง

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ไอคอน 02.png

การจัดทำโครงสร้างสมรรถนะบุคคล

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  สมรรถนะบุคคล เป็นการกำหนดความสามารถของบุคคล ในการทำงานเป็นตำแหน่ง&หน้าที่ ดังนั้นสมรรถนะบุคคลจึงมีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การปฏิบัติงานจนถึงศักยภาพในการเติบโตการทำงานในอนาคต การกำหนดสมรรถนะบุคคลมีหลักการ&วิธีการที่เป็นระบบเชื่อมโยงกับธุรกิจ พันธกิจ ความคาดหวังในความสำเร็จขององค์กรในอนาคต ดังนั้นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการปฎิบัติงานของ JD ในแต่ระดับ&ตำแหน่ง จึงจะได้สมรรถนะที่ชัดเจน เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่จะนำไปใช้ในการประเมินความสามารถของบุคคลได้อย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและนำผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆการสรรหา,การพัฒนาและการเติบโตต่อไป

หลักสูตร การจัดทำโครงสร้างสมรรถนะบุคคลเพ
หลักสูตร การจัดทำโครงสร้างสมรรถนะบุคคลเพ

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ ความสำคัญของสมรรถนะและประเภทสมรรถนะ

 2. ผู้เข้ารับการอบรม รู้วิธีการกำหนดสมรรถนะ (competency) ตามตำแหน่ง

 3. ผู้เข้ารับการอบรม รู้วิธีการประเมินสมรรถนะ(competency) ของบุคคลและสรุป gap สมรรถนะที่ต้องได้รับในการพัฒนา

 4. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ(สรรหา,พัฒนา และการเติบโต)

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

1. ความหมายและความสำคัญของ competency (สมรรถนะ)

2. ประเภทและวิธีการกำหนด competency (สมรรถนะ)

3. การกำหนด competency (สมรรถนะ) ตามตำแหน่ง

4. วิธีการประเมิน competency (สมรรถนะ) รายบุคคล

5. Competency กับ HRM

 • การสรรหา

 • พัฒนา

 • เติบโต

แผนที่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • บุคคล ในการทำงานเป็นตำแหน่ง&หน้าที่ ดังนั้นสมรรถนะบุคคลจึงมีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจ ความสำคัญของสมรรถนะและประเภทสมรรถนะ

 • รู้วิธีการกำหนดสมรรถนะ (competency) ตามตำแหน่ง

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ (สรรหา,พัฒนา )

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

checked.png
checked.png