สมรรถนะบุคคลกับการสรรหาบุคลากรมืออาชีพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- วิธีการกำหนดสมรรถนะบุคคลแต่ละตำแหน่ง

- การทำสมรรถนะบุคคลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดหลักสูตร

สมรรถนะบุคคลกับการสรรหาบุคลากรมืออาชีพ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ การวางโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ&ขนาดขององค์กรและกระบวนการทำงานกางวางแผนอัตรากำลังเชื่อมโยงจากโครงสร้างขององค์กรที่บอกถึงระดับตำแหน่งและจำนวนแต่ละหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ การสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นหัวใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติใน JD อาจไม่เพียงพอในการใช้เป็นเครื่องมือสรรหาบุคลากร ”สมรรถนะ”ตามตำแน่งงานเป็นการระบุ “ความสามารถ” ของบุคคลในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนในการสรรหาและปฏิบัติงานที่เป็นเครื่องมือการบริหารบุคลากรด้านต่างๆขององค์กรรวมทั้งการสรรหาหลักสูตร&หลักการและวิธีการกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งเพื่อให้ผู้บริหาร HRM นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจความสำคัญสมรรถนะบุคคล

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้เข้าใจวิธีการกำหนดสมรรถนะบุคคลแต่ละตำแหน่ง

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการทำสมรรถนะบุคคลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหา การอบรม การพัฒนาและการเติบโต ความก้าวหน้าสายอาชีพ

 4. ผู้เข้ารับการอบบรม รู้วิธีการนำเอาสมรรถนะไปในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ

2. สมรรถนะบุคคลกับคุณลักษณะงานตามตำแหน่ง

3. วิธีการกำหนด สมรรถนะบุคคลตามตำแหน่งสมรรถนะบุคคลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • สรรหาบุคลากร

 • การอบรม/พัฒนา

 • การเติบโต/อนาคต

4. ประโยชน์ในการนำสมรรถนะมาใช้ในการสรรหา

5. หลักการ วิธีการ นำสมรรถนะมาใช้ในการสรรหา

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การวางโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ & ขนาดขององค์กรและกระบวนการทำงานกางวางแผนอัตรากำลัง

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • วิธีการกำหนดสมรรถนะบุคคลแต่ละตำแหน่ง

 • การทำสมรรถนะบุคคลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved