สมรรถนะบุคคลกับการสรรหาบุคลากรมืออาชีพ

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- วิธีการกำหนดสมรรถนะบุคคลแต่ละตำแหน่ง

- การทำสมรรถนะบุคคลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ไอคอน 02.png

สมรรถนะบุคคลกับการสรรหาบุคลากรมืออาชีพ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ การวางโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ&ขนาดขององค์กรและกระบวนการทำงานกางวางแผนอัตรากำลังเชื่อมโยงจากโครงสร้างขององค์กรที่บอกถึงระดับตำแหน่งและจำนวนแต่ละหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ การสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นหัวใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติใน JD อาจไม่เพียงพอในการใช้เป็นเครื่องมือสรรหาบุคลากร ”สมรรถนะ”ตามตำแน่งงานเป็นการระบุ “ความสามารถ” ของบุคคลในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนในการสรรหาและปฏิบัติงานที่เป็นเครื่องมือการบริหารบุคลากรด้านต่างๆขององค์กรรวมทั้งการสรรหาหลักสูตร&หลักการและวิธีการกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งเพื่อให้ผู้บริหาร HRM นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร

หลักสูตร สมรรถนะบุคคลกับการสรรหาบุคลากรม
หลักสูตร สมรรถนะบุคคลกับการสรรหาบุคลากรม

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจความสำคัญสมรรถนะบุคคล

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้เข้าใจวิธีการกำหนดสมรรถนะบุคคลแต่ละตำแหน่ง

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการทำสมรรถนะบุคคลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหา การอบรม การพัฒนาและการเติบโต ความก้าวหน้าสายอาชีพ

 4. ผู้เข้ารับการอบบรม รู้วิธีการนำเอาสมรรถนะไปในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

1. ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ

2. สมรรถนะบุคคลกับคุณลักษณะงานตามตำแหน่ง

3. วิธีการกำหนด สมรรถนะบุคคลตามตำแหน่งสมรรถนะบุคคลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • สรรหาบุคลากร

 • การอบรม/พัฒนา

 • การเติบโต/อนาคต

4. ประโยชน์ในการนำสมรรถนะมาใช้ในการสรรหา

5. หลักการ วิธีการ นำสมรรถนะมาใช้ในการสรรหา

แผนที่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การวางโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ & ขนาดขององค์กรและกระบวนการทำงานกางวางแผนอัตรากำลัง

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • วิธีการกำหนดสมรรถนะบุคคลแต่ละตำแหน่ง

 • การทำสมรรถนะบุคคลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

checked.png
checked.png