การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

และตอบสนองเป้าหมายองค์กร & พนักงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนที่สามารถนำไปบริหาร HRM

- การควบคุมการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

และตอบสนองเป้าหมายองค์กร & พนักงาน

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  โครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรดังนั้นการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจหลักการ วิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับธุรกิจ&องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับคู่แข่งขัน/ตลาดได้และการสนับสนุนการเติบโตพนักงานในอนาคต โครงสร้างบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับองค์กรมีช่องทางกับแนวทางการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร&พนักงานจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจองค์ประกอบโครงสร้างค่าตอบ

แทนและการจ้างงาน การเติบโตขององค์กรพนักงานในองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนที่สามารถนำไปบริหาร HRM ได้อย่างมีความเข้าใจและถูกต้อง

 2. ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจการให้การบริการค่าตอบแทนที่ให้องค์กรลดต้นทุนแรงงาน แต่เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานแก่ผู้ที่ทำงานที่มีปะสิทธิภาพ

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ องค์ประกอบวิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและ Career Path ของพนักงาน

 4. ผู้เข้ารับการอบรม รู้ควบคุมการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. โครงสร้างและระบบค่าตอบแทน

 2. การบริหารค่าตอบแทนกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

 3. หลักการบริหารค่าตอบแทน

 4. ระบบหลักการบริหารค่าตอบแทนและแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

 5. องค์ประกอบการกำหนดค่าตอบแทน

         JD                    

         การวิเคราะห์งาน   

         การประเมินผลงาน

         Smart JD          

         ลักษณะงาน

  6. การกำหนดโครงสร้าง             

  7. การจัดระดับและการจัดกลุ่มระดับงาน

  8. โครงสร้างเงินเดือน

         Smart JD

         วิเคราะห์งาน ลักษณะงาน

         การประเมินค่างาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจหลักการ วิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับธุรกิจ&องค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนที่สามารถนำไปบริหาร

HRM ได้อย่างมีความเข้าใจและถูกต้อง

 • การบริการค่าตอบแทนที่ให้องค์กรลดต้นทุนแรงงาน แต่เพิ่มประสิทธิภาพ

 • ควบคุมการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved