การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

และตอบสนองเป้าหมายองค์กร & พนักงาน

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนที่สามารถนำไปบริหาร HRM

- การควบคุมการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ไอคอน 02.png

การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

และตอบสนองเป้าหมายองค์กร & พนักงาน

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  โครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรดังนั้นการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจหลักการ วิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับธุรกิจ&องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับคู่แข่งขัน/ตลาดได้และการสนับสนุนการเติบโตพนักงานในอนาคต โครงสร้างบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับองค์กรมีช่องทางกับแนวทางการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร&พนักงานจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจองค์ประกอบโครงสร้างค่าตอบ

แทนและการจ้างงาน การเติบโตขององค์กรพนักงานในองค์กร

หลักสูตร การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้
หลักสูตร การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนที่สามารถนำไปบริหาร HRM ได้อย่างมีความเข้าใจและถูกต้อง

  2. ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจการให้การบริการค่าตอบแทนที่ให้องค์กรลดต้นทุนแรงงาน แต่เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานแก่ผู้ที่ทำงานที่มีปะสิทธิภาพ

  3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ องค์ประกอบวิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและ Career Path ของพนักงาน

  4. ผู้เข้ารับการอบรม รู้ควบคุมการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png
  1. โครงสร้างและระบบค่าตอบแทน

  2. การบริหารค่าตอบแทนกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

  3. หลักการบริหารค่าตอบแทน

  4. ระบบหลักการบริหารค่าตอบแทนและแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

  5. องค์ประกอบการกำหนดค่าตอบแทน

         JD                    

         การวิเคราะห์งาน   

         การประเมินผลงาน

         Smart JD          

         ลักษณะงาน

  6. การกำหนดโครงสร้าง             

  7. การจัดระดับและการจัดกลุ่มระดับงาน

  8. โครงสร้างเงินเดือน

         Smart JD

         วิเคราะห์งาน ลักษณะงาน

         การประเมินค่างาน

checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png