กลไกการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ในสถานประกอบการ

 • การสื่อข้อความที่มีประสิทธิภาพ

 • วิธีการร้องทุกข์ และการแก้ไขข้อร้องทุกข์

 • การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ

 • การปรึกษาหารือและการร่วมงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

 • ความต้องการและความหวังของคน

 • วิธีเข้ากับคนและทำงานร่วมกับคน

 • จิตวิทยากลุ่มชน

 • วิธีแก้ปัญหากลุ่มชน

เนื้อหาการบรรยาย (วันที่สอง)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

ด้านแรงงานสัมพันธ์

 • วิธีปฏิบัติงานของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์เมื่อมีการเรียกร้องและการพิจารณาแรงงาน (ขอบเขตของการให้ คำปรึกษา)

 • จรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

 • ข้อสังเกตจากปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

การปรับปรุงสภาพการจ้างและการเจรจาต่อรอง

 • หลักของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงานที่ควรทราบ

 • สภาพการจ้างและการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

 • กลยุทธ์ ในการเจรจาต่อรอง

 • วิธีทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

เนื้อหาการบรรยาย (วันที่สาม)

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

 • สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต

 • ความคิดในเรื่องแรงงานของแต่ละฝ่ายในระบบแรงงาน

การบริหารธุรกิจ 

 • วัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารงานทางธุรกิจ

 • การบริหารเพื่อเป็นแนวทาง สู่ความเป็นเลิศ

 • นิติบุคคล ประเภท ต่างๆ

 • การอ่านฐานะการเงินของธุรกิจและงบกำไรขาดทุน

การประชุมกลุ่ม เรื่องปัญหาข้อกฎหมาย

ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

 • การปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายนายจ้างมีข้อกฎหมายอะไรบ้าง มีแนวทางแก้ไข อย่างไร

 • การปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายราชการ มีข้อกฎหมายอะไรบ้าง มีแนวทางแก้ไข อย่างไร

OUR HRODTHAI TEAM

Trainers & Consultants

วิทยากรคุณภาพประสบการณ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้านระบบมาตรฐาน ISO โดยตรง มีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากรเชิงพฤติกรรม การปฏิบัติงาน และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
เนื้อหาการบรรยาย (วันแรก)

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 3 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

+ วันแรก วันที่ 17 มีนาคม 2563

+ วันที่สอง วันที่ 18 มีนาคม 2563

+ วันที่สาม วันที่ 19 มีนาคม 2563

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

 • อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

  ประธาน กลุ่มบริษัท คิรินทร์ กรุ๊ป

 • อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านงานบริหารงานบุคคล, ด้านกฎหมาย, ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 • อาจารย์พรรษมน ประณุทนรพาล

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านระบบคุณภาพ ประสบการณ์

  36 ปี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved