หลักการ & เทคนิคการสรรหาบุคลากร

ตาม competency based

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจ ความสำคัญของการสรรหาและการกำหนด การสรรหาให้เหมาะสม

- แนวทาง วิธีการสรรหาที่เหมาะสมตาม competency

รายละเอียดหลักสูตร

หลักการ & เทคนิคการสรรหาบุคลากร

ตาม competency based

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การสรรหาบุคลากร ให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยใช้JDเป็นแนวทางในการสรรหาซึ่งได้ระบุคุณสมบัติ หน้า

ที่ & ความรับผิดชอบในตำแหน่งเป้นกรอบในการสรรหา การนำสมรรถนะตามตำแหน่งเป็นหลักในการสรรหาบุคคล เป็นแนวทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพโดยนำ”สมรรถนะ/ความสามารถตามตำแหน่ง”มาเป้นข้อกำหนดคุณสมบัติทั่วไป เป็นหลักในการคัดเลือกบุคคล ทำให้การสรรหา&การคัดเลือกบุคคลได้ตามที่ว่ากำหนดต่างจากการสรรหาตามคุณสมบัติที่กำหนดที่มีกรอบกว้างๆการสรรหาโดยใช้สมรรถนะเป็นตัวนำในการสรรหา&คัดเลือกบุคคลจึงได้ถึงคุณภาพของบุคคลตามตำแหน่ง ดังนั้นในการสรรหาน้อยกว่าการสรรหาโดยคุณสมบัติ

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้เข้าใจ ความสำคัญของการสรรหาและการกำหนด การสรรหาให้เหมาะสม

 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้และเข้าใจแนวทางการกำหนดการสรรหาเพื่อลดต้นทุน

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจแนวทาง วิธีการสรรหาที่เหมาะสมตาม competency

 4. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือการสรรหา คัดเลือกของผู้สมัคร เพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ เบื้องต้นที่ดี

 5. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการกำหนเงื่อนไขในการจ้างงานผู้เข้าทำงานใหม่และแนวทางการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานใหม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดี

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความสำคัญของการสรรหา

 2. ประเภทของsourceในการสรรหาบุคคล

 3. การบริหารต้นทุนด้านการสรรหาบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. กระบวนการการหาบุคลากรและแนวทางการสรรหาบุคลากร(ใหม่) ที่มีประสิทธิภาพ

  5. ประเภทของบุคคลและวิธีการสรรหาที่เหมาะสมตาม competency base

  6. การกำหนดเงื่อนไข/เป้าหมาย ระยะทดลองงาน การประเมินผล

  7. การปฐมนิเทศและการติดตามผลการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

  8. ระบบการทดสอบและวิธีการทดสอบที่เชื่อมโยงกับ competency & skills ที่ต้องการ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • แนวทางในการสรรหาซึ่งได้ระบุคุณสมบัติ หน้าที่ & ความรับผิดชอบในตำแหน่งเป้นกรอบในการสรรหา

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจ ความสำคัญของการสรรหาและการกำหนด การสรรหาให้เหมาะสม

 • การใช้เครื่องมือการสรรหา คัดเลือกของผู้สมัคร เพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ เบื้องต้นที่ดี

 • แนวทางการกำหนดการสรรหาเพื่อลดต้นทุน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved