หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์.jpg

ABOUT US

Home | About

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์

จํากัด ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

ได้ดำเนินธุรกิจ มาแล้วมากกว่า 14 ปี บริการจัดอบรมด้านการพัฒนา ทักษะผู้นำ การปรับทัศนคติ และพฤติกรรม โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ISO 9001 version 2015

Testimonials
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

     เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ"In-house และ Public Training" โดยในปัจจุบันเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล คือ การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการบริการฝึกอบรมสัมมนาของเรา เพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ประชุมธุรกิจ

นโยบาย (Policy)

   นโยบายและหลักการปฏิบัติของบริษัทที่ดีจึงทำให้บริษัทฯเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภท ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมไปถึงองค์กรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจทุกประเภท

พันธกิจ (Mission)

   มุ่งพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลกรอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเป็นสถาบันพัฒนาเชิงปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่องค์การต้องการ โดยใช้หลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมสมัยใหม่

SERVICES

บริการของเรา
Our Services

ศูนย์บริการฝึกอบรมสำหรับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR), ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, การเป็นผู้นำ,

การทำงานเป็นทีม, ด้านการเพิ่มผลผลิต, ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, ด้านการสรรหา บุคลากร, ด้านการบริการการตลาด

และการขาย, ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง, ด้านการจัดทำกิจกรรม 5ส และ QCC, บริการงานที่ปรึกษา

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Public Training

อบรมภายนอกองค์กร สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาองค์กร

IN-House Training

จัดอบรมภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาความรู้

Virtual Training

อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class เรียนได้ทุกที่

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg
วิทยากร

Our Hrodthai Team

Trainers & Consultants

วิทยากรคุณภาพและมีประสบการณ์ตรง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลากรในองค์กร, ระบบมาตรฐาน ISO,

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากรเชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญ

ในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทำไมต้อง TOPPRO

5 เหตุผลหลัก ทำไมองค์กรชั้นนำถึงเลือกใช้บริการ Toppro ของเรา

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง มั่นใจในคุณภาพจากหลายสถาบันฯ

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ว่าจะทำได้จริง

การบริการที่ยืดหยุ่น รูปแบบ Course Outline,

In-house และ Public Training เราพร้อมให้คำแนะนำหลักสูตรอบรมที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ

ว่าจะได้หลักสูตรที่ดีที่สุด

บริการหลังการขาย พร้อมดูแล ใส่ใจ ให้คำปรึกษาตลอด และทางเรามีทีม Call Center คอยให้คำปรึกษา

รูปแบบหลากหลายทั้งการสัมมนา VIRTUAL TRAINING เราเน้นหลักสูตรเนื้อหาเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับองค์กรเพื่อให้เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง

สถาบันอบรม ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR)

รีวิวจากลูกค้า

“ เสียงตอบรับจากลูกค้าที่มาอบรมกับเรา ”

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

สอบง่าย เข้าใจง่ายและก็ผ่านง่ายครับ

PARTNERS

พันธมิตรของเรา
Our Partners

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved