การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ บังคับบัญชา

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้างาน / ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- บทบาทหน้าที่ของ line ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

- เทคนิคในการบริหารการจัดการด้านการบริหารรายบุคคลได้เหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ บังคับบัญชา

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร&หมายถึงให้ปฎิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร เป็นผู้กำกับเพื่อในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน &

เป้าหมาย การบังคับบัญชาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ มีศักยภาพในการเติบโตจึงเป็นภาระกิจที่สำคัญต่อองค์กร&หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตนเอง&ผู้ใต้บังคับบัญชา การบริการ/จัดการด้านบุคลากรในระดับบังคับบัญชาจึงสำคัญ หลักการ&วิธีการจัดการหรือกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ โดยวิธีการMentor หรือ Coaching เป็นวิธีการที่สนับสนุนความสำเร็จทางนึ่ง ความเข้าใจในบุคคล รู้วิธีการให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาเป็นความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน และนำไปสู่การสนับสนุนการเติบโตของบุคคลในอนาคตอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของ line ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

 2. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจ แนวคิด วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานด้านต่างๆ อาทิ  การวางแผนอัตรากำลัง,การสรรหา, การนิเทศงาน,การประเมินผล,การปฏิบัติงาน ฯลฯ

 3. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจเทคนิคในการบริหารการจัดการด้านการบริหารรายบุคคลได้เหมาะสมกับศักยภาพการทำงาน

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. ขอบเขตงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 2. บทบาทและหน้าที่ line supervisor ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 3. หลักการและวิธีการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ละด้าน

 4. บทบาทด้าน

 • การวางแผนอัตรากำลัง และการสรรหา

 • ปฐม / นิเทศงาน

 • coaching mentor

 • แนะนำ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจ

 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • มอบหมายและพัฒนาความสามารถ

 • วางแผนงานความก้าวหน้า

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ หัวหน้างาน / ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย ผู้ที่สนใจ

 • องค์กร ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • บทบาทหน้าที่ของ line ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

 • วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานด้านต่างๆ

 • การบริหารการจัดการด้านการบริหารรายบุคคลได้เหมาะสม

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved