การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(กิจกรรมนวัตกรรม)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กร ตามเป้าหมาย

- นำหลักการและแนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร

 

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ไอคอน 02.png

การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(กิจกรรมนวัตกรรม)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  ’’การแรงงานสัมพันธ์’’ ในองค์กรนำไปสู่ความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างนายจ้าง & ลูกจ้างในการร่วมทำงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นหลัก & แนวคิดที่ทุกองค์กรทั้งนายจ้าง & ลูกจ้างเข้าใจบทบาทตนเอง และให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทั้งจัดขึ้นทั้งภายในภายนอกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง แต่หากนำการแรงงานสัมพันธ์มาสู่แนวคิดในการพัฒนาองค์กรก็จะส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืนในระยะยาว ความจำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน & ผลิตภัณฑ์การบริการเป็นความจำเป็นในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจของโลก&ของประเทศในปัจจุบัน ดังนั้นหากนำการแรงงานสัมพันธ์มาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความก้าวหน้า การพัฒนาองค์กรในรูปแบบนวัตกรรมของพนักงานสู๋ความสำเร็จจะได้ทั้งแรงงานสัมพันธ์ที่มีขององค์กร หลักสูตรจะให้แนวคิดการแรงงานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านตวามสำเร็จจากพนักงานในอนาคต

หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒ
หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจปัจจัยความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

2. ผู้เข้ารับการอบรม รู้วิธีการสร้างความสำเร็จขององค์กรยุค 4.0 ผ่าน

  • วัฒนธรรมองค์กร

  • นวัตกรรม

  • การร่วมสร้างรูปแบบการทำงานใหม่

3. ผู้เข้ารับการอบรม นำหลักการและแนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับองค์กรในอนาคตได้

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

1. ความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

2. ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

3. แนวโน้มการสร้างความสำเร็จขององค์กรยุค4.0

4. รูปแบบสร้างความสำเร็จองค์กรยุค4.0

5. วิธีการสร้างความสำเร็จองค์กรยุค4.0

  • วัฒนธรรมองค์กร

  • นวัตกรรมฝีมือเรา

6. การร่วมสร้างรูปแบบการทำงานใหม่

แผนที่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

  • นายจ้าง&ลูกจ้างในการร่วมทำงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กรประสบความสำเร็จ

  • แนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับองค์กรในอนาคตได้

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

checked.png