การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(กิจกรรมนวัตกรรม)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กร ตามเป้าหมาย

- นำหลักการและแนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร

 

รายละเอียดหลักสูตร

การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(กิจกรรมนวัตกรรม)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  ’’การแรงงานสัมพันธ์’’ ในองค์กรนำไปสู่ความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างนายจ้าง & ลูกจ้างในการร่วมทำงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นหลัก & แนวคิดที่ทุกองค์กรทั้งนายจ้าง & ลูกจ้างเข้าใจบทบาทตนเอง และให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทั้งจัดขึ้นทั้งภายในภายนอกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง แต่หากนำการแรงงานสัมพันธ์มาสู่แนวคิดในการพัฒนาองค์กรก็จะส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืนในระยะยาว ความจำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน & ผลิตภัณฑ์การบริการเป็นความจำเป็นในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจของโลก&ของประเทศในปัจจุบัน ดังนั้นหากนำการแรงงานสัมพันธ์มาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความก้าวหน้า การพัฒนาองค์กรในรูปแบบนวัตกรรมของพนักงานสู๋ความสำเร็จจะได้ทั้งแรงงานสัมพันธ์ที่มีขององค์กร หลักสูตรจะให้แนวคิดการแรงงานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านตวามสำเร็จจากพนักงานในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจปัจจัยความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

2. ผู้เข้ารับการอบรม รู้วิธีการสร้างความสำเร็จขององค์กรยุค 4.0 ผ่าน

  • วัฒนธรรมองค์กร

  • นวัตกรรม

  • การร่วมสร้างรูปแบบการทำงานใหม่

3. ผู้เข้ารับการอบรม นำหลักการและแนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับองค์กรในอนาคตได้

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

2. ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

3. แนวโน้มการสร้างความสำเร็จขององค์กรยุค4.0

4. รูปแบบสร้างความสำเร็จองค์กรยุค4.0

5. วิธีการสร้างความสำเร็จองค์กรยุค4.0

  • วัฒนธรรมองค์กร

  • นวัตกรรมฝีมือเรา

6. การร่วมสร้างรูปแบบการทำงานใหม่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

  • นายจ้าง&ลูกจ้างในการร่วมทำงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กรประสบความสำเร็จ

  • แนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับองค์กรในอนาคตได้

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved