กลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์กับพันธมิตร, คู่ค้า

เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สู่เป้าหมาย ความสำเร็จ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- กำหนดกลยุทธ์ KPS เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

- วิธีการ จัดทำ Strategic Planning smart KPS

รายละเอียดหลักสูตร

กลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์กับพันธมิตร, คู่ค้า

เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สู่เป้าหมาย ความสำเร็จ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  “การกำหนดกลยุทธ์&การวางแผนกลยุทธ์” เพื่อให้องค์กรสำเร็จมาจากการมีพื้นฐานในการปฏิบัติงาน BSC ให้ชัดเจน แนวทางที่ให้องค์กรประสบความสำเร็จต้องเข้าใจในการบริหารอาจต้องมีพันธมิตร/คู่ค้าเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ ดังนั้นหากผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกยุทธ์พันธมิตร & คู่ค้า ให้ได้การวางกลยุทธ์ขององค์กรที่มีพันธมิตร & คู่ค้า  ที่สามารถส่งธุรกิจร่วมกันได้เหมาะสมกับองค์กรได้ ผู้เข้ารับการอยรมจะได้หลักการ & วิธีการกำหนดกลยุทธ์พันธมิตร & คู่ค้าแล้วจะได้รับประสบการณ์ของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จจากการมีกลยุทธ์พันธมิตร & คู่ค้า เป็นแนวทางปรับใช้ในการวางกลยุทธ์องค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เข้ารับการอบรม เข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร (BSC)& ความสัมพันธ์ระหว่างBSCกับ Strategicและ Strategic alliance & joint venture

  2. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจการกำหนดเลือกกลยุทธ์พันธมิตรและคู่ค้าได้เหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์

  3. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ วิธีการจัดทำ Strategic alliance & joint venture & Smart KPS และการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

       เนื้อหาการบรรยาย

1. เป้าหมายการบริหารองค์กร

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Balance scorecard

3. ความสัมพันธ์ BSC กับ Strategic

4. การกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย

5. กลยุทธ์พันธมิตร & คู่ค้า

6. การเลือก & กำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อองค์กร

7. การวางแผนกลยุทธ์ & KPS การวางแผนกลยุทธ์ & KPS

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

การบริหารอาจต้องมีพันธมิตร / คู่ค้าเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ ดังนั้นหากผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกยุทธ์พันธมิตร&คู่ค้า

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • วิธีการจัดทำ Strategic alliance & joint venture & Smart KPS ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

  • การกำหนดเลือกกลยุทธ์พันธมิตรและคู่ค้าได้เหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved