กลยุทธ์ การวางแผน & กลยุทธ์การกำหนด

เป้าหมาย (KPI) ขององค์กร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- กำหนดกลยุทธ์ KPS เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

- วิธีการ จัดทำ Strategic Planning smart KPS

รายละเอียดหลักสูตร

กลยุทธ์ การวางแผน & กลยุทธ์การกำหนด

เป้าหมาย (KPI) ขององค์กร

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  เป้าหมายการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการกำหนดทิศทาง & เป้าหมายที่ถูกต้อง เหมาะสมสัมพันธ์กับสถานการณ์ขององค์กร & ความตั้งใจพยายามของสามชิกขององค์กรทุกหน่วยทุกคน การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง & ความคาดหวังในผลสำเร็จขององค์กร & เป็นแนวทางให้หน่วยงาน & บุคคล กำหนดเป้าหมาย KPI ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงาน BSC จะเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักในการกำหนดกลยุทธ์ & KPI ให้ถูกต้อง & สัมพันธ์กัน ความเข้าใจในการจัดทำกลยุทธ์ & KPI จะเป็นแนวทางในกำหนดการบริหารความสำเร็จในเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจการปฏิบัติงานขององค์กร (BSC) ความสัมพันธ์ระหว่าง BSC กับStrategic

  2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ KPS เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

  3. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทาง วิธีการ จัดทำ Strategic Planning smart KPS และการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

       เนื้อหาการบรรยาย

1. เป้าหมายการบริหารองค์กร

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Balance scorecard

3. ความสัมพันธ์ BSC กับ Strategic

4. การกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย

5. ความสัมพันธ์กลยุทธ์กับ KPS

6. แนวทาง วิธีการบริหารให้องค์กรประสบความสำเร็จ ตามกลยุทธ์

  • Strategic planning  

  • Smart KPS

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

  • องค์กร&เป็นแนวทางให้หน่วยงาน&บุคคล กำหนดเป้าหมาย

KPI ในการปฏิบัติงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การกำหนดกลยุทธ์ KPS เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

  • วิธีการ จัดทำ Strategic Planning smart KPS

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved