สมรรถนะกับการวางแผนการฝึกอบรม

& พัฒนาบุคลากรประจำปี

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสมรรถนะกับ HRD

- นำผลสมรรถนะรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาประจำปี

รายละเอียดหลักสูตร

สมรรถนะกับการวางแผนการฝึกอบรม

& พัฒนาบุคลากรประจำปี

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทุกองค์กรต้องจัดทำขึ้นเป็นประจำปี ซึ่งมักมุ่งเน้นการวางแผนฝึกอบรมความต้องการของหน่วยงานเป็นเป้าหมายหลักตามความต้องการของบุคลากรเป็นเป้าหมายเพื่อให้กับการวางแผนการฝึกอบรม&การพัฒนาบุคลากรประจำปีเป็นการเสริมสร้างความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในอนาคต ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าใจหลักการ&วิธีการกำหนดหลักสูตรและการวางแผนฝึกอบรม&พัฒนาที่ส่งเสริม/เพิ่มความสามารถบุคคล การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาประจำปี จึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการระบบการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร

 2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสมรรถนะกับ HRD

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจประเภทสมรรถนะ & การกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่ง รายบุคคล

 4. ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคล และความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับ JD

 5. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการนำผล (gap) ของสมรรถนะรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาประจำปี

       เนื้อหาการบรรยาย

1. หลักการระบบการพัฒนาบุคลากร

 • Training Need Survey

 • ความต้องการของพนักงาน

 • ความจำเป็นของงานองค์กร

 • ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

2. สมรรถนะกับการบริหารการพัฒนาบุคลากร (HRD)

3. ประเภทสมรรถนะและการกำหนดสมรรถนะรายบุคคล

4. การประเมินสมรรถนะรายบุคคล

5. สมรรถนะกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

6. สรุปความจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

7. การจำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลประจำปี

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทุกองค์กรต้องจัดทำขึ้นเป็นประจำปี ซึ่งมักมุ่งเน้นการวางแผนฝึกอบรมความต้องการของหน่วยงานเป็นเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสมรรถนะกับ HRD

 • แนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคล และความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับ JD

 • จัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาประจำปี รายบุคคล

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved