การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ

บุคคลตามตำแหน่ง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน competency

- การนำประเมินมาปรับแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามตำแหน่ง

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล “สมรรถนะ”ป็นความสามารถของบุคคลที่มีกำหนดหน้าที่&ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่งของบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคลสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป ความรู้&ความเข้าใจความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของหลัก&วิธีการพัฒนาบุคลากร competency  basedจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปจัดทำรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เป็น gap ความสามารถของบุคคลตามตำแหน่ง การกำหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะในแต่ละระดับได้เหมาะสมประการสำคัญคือเป็นการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถตามตำแหน่งอย่างตรงจุด&เป็นประโยชน์ให้ตรงกับสมรรถนะบุคคลนั้นๆ

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการระบบการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน competency  based

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจกระบวนการและวีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งบนพื้นฐาน  competency  based

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการประเมินผลการพัฒนาบนพื้นฐาน competency  based  และนำผลการประเมินมาปรับแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและการทำงานในอนาคตต่อไป

       เนื้อหาการบรรยาย

1. หลักการระบบการพัฒนาบุคลากร

 • ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

 • Training Need Survey

 • ความต้องการของพนักงาน          

 • ความจำเป็นของงานองค์กร

2. แนวคิดและประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลบนพื้นฐาน  competency  based

3. กระบวนการและวิธีการการวางแผนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน competency based

4. การประเมินผลการพัฒนาบุคคลากรบนพื้นฐาน competency based การปรับแนวทางการพัฒนาการทำงานเพื่อประโยชน์องค์กรในอนาคต

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • บุคคลที่มีกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่งของบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน competency  based

 • วิธีการประเมินผลการพัฒนาบนพื้นฐาน competency  based  และนำผลการประเมินมาปรับแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและการทำงานในอนาคต

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved