top of page

การบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

เข้าใจในการนำ Balanced Scorecard and KPI มาใช้กำหนดกลยุทธ์

- กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced
 

หลักสูตร การบริหารผลงานด้วย Balance Scor

หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากทำให้เกือบทุกองค์การต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานบรรลุตาม

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การบริหารองค์การจะประสบผลสำเร็จ องค์การต้องหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารพร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อให้ทราบสถานะขององค์การและหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์การทำให้ทราบถึงสถานะในหลายด้านที่ต่างกันขององค์การเพื่อสร้างความสมดุลในปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความ ความเข้าใจในการนำ Balanced Scorecard

มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มระดับขีดความสามารถขององค์การในการทำ Balanced scorecard

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมนาไปใช้เป็นเครื่องมือกาหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอันจะนำ

ไปสู่ความสำเร็จขององค์การ

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการสร้างและกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ใน

การวัดผลตามหลักการ Balanced Scorecard และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ

เป้าหมายขององค์กรต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการนำ Balanced Scorecard and KPI มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง

02.png

ผู้อบรมเพิ่มระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้เข้า
ร่วมสัมมนาในการทำ Balanced

03.png

ผู้อบรมนาไปใช้เป็นเครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ

26554.jpg

หลักสูตร การบริหารผลงานด้วย

Balance Scorecard

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

bottom of page