เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานที่ดี ควรบริหารจัดการทีมงานอย่างไร เมื่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” หัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่พบกับปัญหาการสั่งงานไม่ได้ผลงานตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องผู้สั่งหรือผู้รับคำสั่งที่ไม่เข้าใจคำสั่งจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน เช่น การสื่อสารผ่านไลน์ เฟสบุค อีเมล์ ทำให้การปฏิบัติตามคำสั่งไม่ครบถ้วนขาดประสิทธิผล ทั้งนี้ พฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างกันไปตาม Generation ที่หัวหน้าอาจตกหลุมพลางจึงไม่อาจควบคุมหรือสั่งการและติดตามงานได้ ดังนั้น หลักสูตร อบรม ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างาน ต้องเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ดีต่อไป อันจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปสร้างศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน

การติดตามงาน
       2. ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางการสร้างกระบวนการมอบหมายงาน สั่งงาน และการติดตามงาน

       3. ผู้อบรมเข้าใจความสำคัญของการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิผล 

       4. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างหลักการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

       1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques. 

       2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity) 

       3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

       4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1 เรื่องของ Generation X,Y,Z ที่ผู้สั่งงานจำเป็นต้องรู้

1) ความแตกต่างของคนและการรับรู้ของคนแต่ละประเภท 

2) การแบ่งประเภทของคน เข้าใจคน ในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล 

3) ศิลปะการสั่งงานแบบ “รู้เรา-รู้เขา” ติดตามงานเมื่อไรก็ได้ผล

Session 2 ความสำคัญของกระบวนการ การสั่งงานและการมอบหมายงาน

1) การสื่อสารเพื่อการสั่งงานในหน่วยงานและในองค์กร
2) เทคนิคการใช้น้ำเสียง คำพูด และกิริยาท่าทาง ในการสั่งงาน
3) เทคนิคในการสั่งงานให้ถูกจริตของคนแต่ละประเภท
4) กระบวนการสั่งงาน (กรณีงานสำคัญ เร่งด่วน)

Session 3 การควบคุมงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย

1) การกำหนดเวลาและขั้นตอนเพื่อควบคุมงาน 

2) การกำหนดมาตรฐานและระยะเวลาในการควบคุมงาน 

3) การควบคุมงานอย่างสร้างสรรค์ - วิธีกระตุ้นและจูงใจอย่างไร “ให้ได้งาน” ตามเป้าหมาย

Session 4 เทคนิคการติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 

1) หลักและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลงาน 

2) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน 

3) การประเมินผลการปฏิบัติตามคำสั่ง 

4) การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติตามคำสั่ง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ ที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อการสั่งงานในหน่วยงานและในองค์กร การใช้น้ำเสียง คำพูด และกิริยาท่าทาง ในการสั่งงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะเกี่ยวกับ การมอบหมายงาน การสอนงาน ติดตามงานที่ดี

 2. หัวหน้างาน เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สามารถนำความรู้และวิธีการสั่งงานในองค์กร การมอบหมายงาน การควบคุมงาน การติดตามงาน 

 4. สามารถกำหนดแนวทางการสร้างกระบวนการมอบหมายงาน สั่งงาน และการติดตามงาน

 5. วิธีกระตุ้นและจูงใจอย่างไร “ให้ได้งาน” ตามเป้าหมาย

 6. การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน การสั่งงาน การประเมินผลงาน การปรับปรุงแกไขผลงาน

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 15 มกราคม 2563 (รุ่น 1)

 • 21 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 29 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 9 พฤศจิกายน (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบ ศิลปะการบังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

       2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบ กระบวนการมอบหมายงาน สั่งงาน และการติดตามงาน

       3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของการควบคุมงาน

       4. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

วันที่อบรม / เวลา

9 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 4)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การสั่งงานและมอบหมายงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Artwork Job Assignment and Effectively)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved