ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิ

หลักการและเหตุผล

        เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานที่ดี ควรบริหารจัดการทีมงานอย่างไร เมื่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” หัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่พบกับปัญหาการสั่งงานไม่ได้ผลงานตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องผู้สั่งหรือผู้รับคำสั่งที่ไม่เข้าใจคำสั่งจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน เช่น การสื่อสารผ่านไลน์ เฟสบุค อีเมล์ ทำให้การปฏิบัติตามคำสั่งไม่ครบถ้วนขาดประสิทธิผล ทั้งนี้ พฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างกันไปตาม Generation ที่หัวหน้าอาจตกหลุมพลางจึงไม่อาจควบคุมหรือสั่งการและติดตามงานได้ ดังนั้น หลักสูตร อบรม ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างาน ต้องเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ดีต่อไป อันจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบ ศิลปะการบังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

       2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบ กระบวนการมอบหมายงาน สั่งงาน และการติดตามงาน

       3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของ

การควบคุมงาน

       4) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการติดตามงานอย่าง

มีประสิทธิผล

วันที่อบรม/เวลา

2 กุมภาพันธ์ 2564

(เวลา 9:00-16.00น.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การสั่งงานและมอบหมายงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปสร้างศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน การติดตามงาน

02.png

ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางการสร้างกระบวน

การมอบหมายงาน สั่งงาน และการติดตามงาน

03.png

ผู้อบรมเข้าใจความสำคัญของการควบคุมงาน

อย่างมีประสิทธิผล 

4-4.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างหลักการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

26554.jpg

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน

และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ ที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อการสั่งงานในหน่วยงานและในองค์กร การใช้น้ำเสียง คำพูด และกิริยาท่าทาง ในการสั่งงาน

 
 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

26554.jpg
02.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

26554.jpg
5266.png

เน้นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมุติ  Focus on roleplaying

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Session 1

  เรื่องของ Generation X,Y,Z ที่ผู้สั่งงานจำเป็นต้องรู้

      1) ความแตกต่างของคนและการรับรู้ของคนแต่ละประเภท 

      2) การแบ่งประเภทของคน เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล 

      3) ศิลปะการสั่งงานแบบ “รู้เรา-รู้เขา” ติดตามงานเมื่อไรก็ได้ผล

 • Session 2

  ความสำคัญของกระบวนการ การสั่งงานและการมอบ

  หมายงาน

      1) การสื่อสารเพื่อการสั่งงานในหน่วยงานและในองค์กร

      2) เทคนิคการใช้น้ำเสียง คำพูด และกิริยาท่าทาง ในการสั่งงาน

      3) เทคนิคในการสั่งงานให้ถูกจริตของคนแต่ละประเภท

      4) กระบวนการสั่งงาน (กรณีงานสำคัญ เร่งด่วน)

 • Session 3

  การควบคุมงานให้ได้ผล

  ตามเป้าหมาย

      1) การกำหนดเวลาและขั้นตอนเพื่อควบคุมงาน 

      2) การกำหนดมาตรฐานและระยะเวลาในการควบคุมงาน 

      3) การควบคุมงานอย่างสร้างสรรค์ - วิธีกระตุ้นและจูงใจอย่างไร “ให้ได้งาน” ตามเป้าหมาย

 • Session 4

  เทคนิคการติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 

    1) หลักและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลงาน 

    2) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน 

    3) การประเมินผลการปฏิบัติตามคำสั่ง 

    4) การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติตามคำสั่ง

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

19 มกราคม 2564 (รุ่น 5)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2 กุมภาพันธ์ 2564 (รุ่น 6)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3 มีนาคม 2564 (รุ่น 7)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

27 เมษายน 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

27 พฤษภาคม 2564 (รุ่น 9)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

16 มิถุนายน 2564 (รุ่น 10)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 11)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3 สิงหาคม 2564 (รุ่น 12)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1 กันยายน 2564 (รุ่น 13)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ตุลาคม 2564 (รุ่น 14)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 15)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างาน

ต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ดีและทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีในองค์กร

 
 
ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิ

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิ

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิ

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิ

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved