FMEA ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานจากเดิมเป็น AIAG-VDA FMEA 1st edition เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการป้องกันความผิดพลาดยัง คงถือเป็นหัวใจสำคัญ ของกิจกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นกิจวัตร เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดและคำนึงถึงความปลอดภัย FMEA เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบ การผลิต เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซึ่งพนักงานควรที่จะเข้าใจหลักการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะห์ตามหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition new version ทั้ง PFMEA และ DFMEA โดยเนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้เพื่อวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน และหาวิธีการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบในกระบวนการออกแบบ (Design FMEA)

 1. แนวคิดการวิเคราะห์  FMEA แบบ Six Step Process

ประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงใน FMEA ฉบับใหม่

 1. ขั้นตอนการทำ Process FMEA และ Design FMEA
  o Step # 1 : Scope Definition
  o Step # 2 : Structure analysis
  o Step # 3 : Function Analysis
  o Step # 4 Failure analysis
  o Step # 5 Risk analysis
  o Step # 6 Optimization

การจัดลำดับความเสี่ยง SOD (SOD Ranking chart)

 1. การประเมินความรุนแรง (Severity)

 2. การประเมินโอกาสเกิด (Occurrence)

 3. การประเมินความสามารถในการตรวจจับ (Detection)

วิธีการกำหนด Action priority (AP)

การประยกุต์ใช้ข้อกำหนดลูกค้ากับ การประเมิน FMEA new version

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องตาม FMEA new version

กิจกรรมกลุ่มการจัดทำ PFMEA

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ผู้อบรมเข้าใจ หลักการและประโยชน์ของการทำ FMEA

 2. วิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน และหาวิธีการป้องกัน

 3. เข้าใจ FMEA ว่าเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงในการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสู่กระบวนการผลิต

 4. เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการวิเคาะห์ความบกพร่องและผลกระทบตามคู่มือมาตรฐาน FMEA ฉบับใหม่

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 10 มกราคม 2563 (รุ่น 1)

 • 1 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 1 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 1 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition
        2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหัวข้อหลักที่เปลี่ยนจาก version เดิมเป็น version ใหม่
        3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจประเภทของ FMEA ทั้ง PFMEA และ DFMEA
        4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ 6 ขั้นตอน (Step) ในการจัดทำ FMEA AIAG-VDA 1st edition
        5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการจัดลำดับ ความเสี่ยง SOD (SOD Ranking chart)
        6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการกำหนด Action priority (AP)
        7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดลูกค้ากับการประเมิน FMEA new version
        8. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องตาม FMEA new version

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

และผลกระทบ FMEA

(Failure Mode and Effect Analysis)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • วิศวกร ผู้เกี่ยวข้องกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมพัฒนาผู้ส่งมอบ แผนกจัดซื้อ หรือ Logistic และผู้สนใจ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved