FMEA ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานจากเดิมเป็น AIAG-VDA FMEA 1st edition เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการป้องกันความผิดพลาดยัง คงถือเป็นหัวใจสำคัญ ของกิจกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นกิจวัตร เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดและคำนึงถึงความปลอดภัย FMEA เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบ การผลิต เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซึ่งพนักงานควรที่จะเข้าใจหลักการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะห์ตามหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition new version ทั้ง PFMEA และ DFMEA โดยเนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้เพื่อวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน และหาวิธีการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบในกระบวนการออกแบบ (Design FMEA)

 1. แนวคิดการวิเคราะห์  FMEA แบบ Six Step Process

2.png

ประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงใน FMEA ฉบับใหม่

 1. ขั้นตอนการทำ Process FMEA และ Design FMEA
  o Step # 1 : Scope Definition
  o Step # 2 : Structure analysis
  o Step # 3 : Function Analysis
  o Step # 4 Failure analysis
  o Step # 5 Risk analysis
  o Step # 6 Optimization

3.png

การจัดลำดับความเสี่ยง SOD (SOD Ranking chart)

 1. การประเมินความรุนแรง (Severity)

 2. การประเมินโอกาสเกิด (Occurrence)

 3. การประเมินความสามารถในการตรวจจับ (Detection)

4.png

วิธีการกำหนด Action priority (AP)

5.png

การประยกุต์ใช้ข้อกำหนดลูกค้ากับ การประเมิน FMEA new version

6.png

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องตาม FMEA new version

7.png

กิจกรรมกลุ่มการจัดทำ PFMEA

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ผู้อบรมเข้าใจ หลักการและประโยชน์ของการทำ FMEA

 2. วิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน และหาวิธีการป้องกัน

 3. เข้าใจ FMEA ว่าเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงในการออกแบบเพื่อป้อง