การดําเนินงานในองค์กรส่วนใหญ่จะต้องมีการจัดระบบ ระเบียบการทํางาน งานเอกสารต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก ฝ่ายในองค์กร นั่นคือ หน่วยงานธุรการ (Administration) จะต้องมีศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับการทํางานของทุก ฝ่ายให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานธุรการ ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้จะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ครอบคลุมงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการอย่างเป็นระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่กําหนดไว้ได้

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience) 

      2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลมุ่ ย่อย SGA. (Small Group Activity)

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 แนวคิดหลักการจัดการงานธุรการ (Administration)

1) ความสําคัญของงานธุรการ
2) บทบาทหน้าที่ของงานธรุการ
3) การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
4) เรื่องที่เจ้าหน้าที่ธุรการต้องรู้

Chapter 2 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ

1) คุณสมบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงานธุรการ
2) ทักษะการติดต่อสือสาร
3) ทักษะการประสานงาน
4) การสร้างความประทับใจในงานธุรการ

Chapter 3 การจัดระบบงานธุรการ

อย่างมืออาชีพ

1) การจัดระบบเอกสาร และการบริหารสํานักงาน
2) เทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
3) การบริหารทรัพยากรภายในสํานักงาน
4) การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาระบบงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

  • "Admin" ต้องประสานงานระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าและวางระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาปรับ

ทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

   1) ผู้เข้าอบรมสามารถนําแนวทางการจัดระบบงานธุรการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2) ผู้อบรมมีทัศนคติและความเข้าใจในบทบาทงานธุรการได้อย่างมืออาชีพ

   3) ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทํางานเกี่ยวกับงานธุรการได้อย่างถูกต้อง

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 11 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

  • 5 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

  • 10 กันยายน 2563 (รุ่น 3)

  • 10 ธันวาคม 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการจัดการงานธุรการอย่างถูกต้อง 

      2) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบงานธุรการ และการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3) เพื่อสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การจัดการงานธุรการ

อย่างมืออาชีพ

(Admin Professional)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved