การดําเนินงานในองค์กรส่วนใหญ่จะต้องมีการจัดระบบ ระเบียบการทํางาน งานเอกสารต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก ฝ่ายในองค์กร นั่นคือ หน่วยงานธุรการ (Administration) จะต้องมีศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับการทํางานของทุก ฝ่ายให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานธุรการ ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้จะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ครอบคลุมงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการอย่างเป็นระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่กําหนดไว้ได้

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience) 

      2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลมุ่ ย่อย SGA. (Small Group Activity)

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการจัดการงานธุรการอย่างถูกต้อง 

      2) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบงานธุรการ และการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3) เพื่อสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved