การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ--.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        การดําเนินงานในองค์กรส่วนใหญ่จะต้องมีการจัดระบบ ระเบียบการทํางาน งานเอกสารต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก ฝ่ายในองค์กร นั่นคือ หน่วยงานธุรการ (Administration) จะต้องมีศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับการทํางานของทุก ฝ่ายให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานธุรการ ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้จะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ครอบคลุมงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการอย่างเป็นระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่กําหนดไว้ได้

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการจัดการงานธุรการอย่างถูกต้อง 

      2) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบงานธุรการ และการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

      3) เพื่อสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ

 
 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

02.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

26554.jpg

หลักสูตร การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ   หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ที่สนใจ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

"Admin" ต้องประสานงานระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าและวางระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หรือผู้ที่สนใจ

 

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลมุ่ ย่อย SGA. (Small Group Activity)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1
แนวคิดหลักการจัดการงานธุรการ (Administration)

  1) ความสําคัญของงานธุรการ
  2) บทบาทหน้าที่ของงานธรุการ
  3) การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
  4) เรื่องที่เจ้าหน้าที่ธุรการต้องรู้

Chapter 2
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการ

1) คุณสมบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงานธุรการ
2) ทักษะการติดต่อสือสาร
3) ทักษะการประสานงาน
4) การสร้างความประทับใจในงานธุรการ

Chapter 3
การจัดระบบงานธุรการ
อย่างมืออาชีพ

  1) การจัดระบบเอกสาร และการบริหารสํานักงาน
  2) เทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
  3) การบริหารทรัพยากรภายในสํานักงาน
  4) การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาระบบงาน

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ

16 กันยายน 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ

1 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ

หลักการสำคัญของการจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาท และหน้าที่ของการบริหารจัดการสำนักงาน

และงานธุรการ ด้านทางด้านจิตวิทยาในการพัฒนาสู่การบริหารสำนักงานและจัดการงานธุรการยุคใหม่

และการปรับทัศนคติ บวก / Mind set

 
 
การจัดการงานธุรการ-1

การจัดการงานธุรการ-2

การจัดการงานธุรการ-3

การจัดการงานธุรการ-4

การจัดการงานธุรการ-5

การจัดการงานธุรการ-6

การจัดการงานธุรการ-7

การจัดการงานธุรการ-8

การจัดการงานธุรการ-9

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การจัดการงานธุรการ-6
อบรม การจัดการงานธุรการ-5
อบรม การจัดการงานธุรการ-1
อบรม การจัดการงานธุรการ-3
อบรม การจัดการงานธุรการ-2
อบรม การจัดการงานธุรการ-4
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved