top of page
หลักสูตรอบรม การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ-7+1 Wastes.jpg

หลักสูตร การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิต
ด้วยหลักการ 7+1 Wastes

หลักการและเหตุผล

           ในกระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่าง ๆ แฝงอยู่ ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่ำกว่าที่ควรจะเป็น อาจต้องใช้เวลานานในการผลิต ผลิตแล้วสินค้ามีคุณภาพต่ำต้นทุนสูง จึงมีแนวคิดลดความสูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นมากมาย การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งมอบได้ทันเวลา สามารถทำให้องค์กรลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน หากองค์กรไม่ให้ความสนใจ สังเกตและพยายามปรับปรุงแก้ไข วิธีการทำงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องสูญเสียลูกค้าและกำไร

           หลักสูตรการลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7+1 Waste เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้หลักการ Lean Manufacturing ในการลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการ 7+1 Waste ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อค้นหาความสูญเปล่า ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานได้รับประโยชน์จากหลักการดังกล่าวและสามารถนำมาปรับใช้เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจะช่วยพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในการทำงาน

2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ และความเข้าใจเทคนิคการสังเกต ค้นหาความสูญเสีย 7 ประการ

3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการหรือการทำงานได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ

ในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

อบรมเริ่มจากทฤษฎี การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วย

หลักการ 7+1 Waste และ ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

นห้องเรียน จนนำไปสู่ความ

เข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ Lean Manufacturing ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการทำงาน

02.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์กระบวนการ และสามารถนำหลักการมาปรับใช้ในการวิเคราะห์งานของตนเอง

03.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจการวิเคราะห์กระบวนการ 7+1 Waste และสามารถอธิบายหรือแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง

4-4.png

ผู้เข้าอบรมเข้าความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและสามารถหาสาเหตุของความสูญเปล่าเพื่อนำไปปรับปรุง

05.png

ผู้เข้าอบรมเข้าพัฒนากระบวนการในการเพิ่มผลิตให้
กับองค์กรได้

06.png

ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกระบวนการพร้อมปรับปรุงกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

ทำความเข้าใจหลักการ

Lean Manufacturing

2.png

หลักการวิเคราะห์กระบวนการ

3.png

การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้

หลักการ 7+1 Waste

4.png

การลดความสูญเปล่าใน

กระบวนการผลิต

5.png

การเพิ่มผลผลิตในกระบวน

การผลิต

6.png

การดำเนินการปรับปรุงกระบวน

การผลิต

วันอบรม

หลักสูตร การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิต
ด้วยหลักการ 7+1 Wastes

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

27

กันยายน 2566

หลักสูตร การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7+1 Wastes (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

990.-

3,500.-

สมาชิก

สมาชิกท๊อปโปร.png

990.-

3,000.-

3

ตุลาคม 2566

หลักสูตร การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7+1 Wastes (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

2

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7+1 Wastes (รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

1

ธันวาคม 2566

หลักสูตร การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7+1 Wastes (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการลดความสูญเสีย 7+1 ประการ

7+1 Wastes for Cost Reduction

7 Wastes หรือ ความสูญเสีย 7 ประการ คือ การสูญเสียทรัพยากรการผลิตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน คุณภาพ

ที่มีการผลิตสูง ใช้เวลาผลิตนาน มีของเสียมาก วัสดุอุปกรณ์สูญหายบ่อย หรือใช้พนักงานมากเกินความจำเป็น 

โดยความสูญเสีย 7 ประการ ได้แก่ การผลิตเกินจำเป็น การเก็บวัสดุคงคลัง การขนส่ง ข้อเสียจากความสูญเสียที่สำคัญ

คือ เวลาผลิตนาน สินค้ามีคุณภาพต่ำ และต้นทุนสูง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง