หลักสูตร

“เทคนิคการผูกรัด การยึดเกาะ สำหรับรถขนส่ง”

(Lashing Techniques)

     หลักการและเหตุผล การผูกรัด การยึดเกาะวัสดุบนรถขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถลาก เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน หากการผูกรัดไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอแล้ว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินได้ รวมไปถึงวัสดุ/สินค้าที่บรรทุกอาจได้รับความเสียหาย  การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง การยึด เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยที่พนักงานขับรถบรรทุก (Truck Driver) และผู้ช่วยผู้ขับรถบรรทุก (Helper) ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญมากและเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ประสบการณ์ และทักษะในงานของแต่ละคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่จำเป็นต้องปฏิบัตินั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรืออยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปิโตรเลียมและแก๊ส ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหากเกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สินค้า ธุรกิจ ขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน และเสียโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ    

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจการผูกรัด การยึดเกาะ ตามหลักสากล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจใน การบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการผูกรัด การยึดเกาะสินค้าและการบรรทุก

  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้อบรมนำความรู้ การผูกรัด การยึดเกาะไปปฏิบัติได้ตามหลักสากล และเสริมสร้างความมั่นใจในการบรรทุกสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  2. ผู้อบรมความรู้เป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการผูกรัด การยึดเกาะสินค้าและการบรรทุกสินค้า

  3. ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสากลได้

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฏีและสื่อมัลติมีเดีย

  2. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

  3. กรณีศึกษา Case Study  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

  4. ทดสอบ Pre-test /Post-test

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคการผูกรัด การยึดเกาะ สำหรับรถขนส่ง”

                  (Lashing Techniques)

   Lesson 1:     หลักการทั่วไปสำหรับ การผูกรัดการยึดเกาะสินค้า

   Lesson 2:     การตรวจสอบการรัดสินค้าก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง

   Lesson 3:     Case Study ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นและการรัดสินค้าผิดวิธี

กลุ่มเป้าหมาย :                 พนักงานขับรถ/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนวันอบรม:                1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :             30  คน/รุ่น

วิทยากร :                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved