หลักสูตร

“การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ”

(Defensive Driving)

     หลักการและเหตุผล “การขับรถ” เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในชีวิตประจำวันและอุบัติเหตุเป็นสาเหตุสำคัญที่นำมาซึ่งการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving or Behind the wheel) สามารถช่วยลดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” เป็นการสร้างและตระหนักการป้องกันอุบัติเหตุการขับรถอย่างมีสติ การให้อภัยและเห็นใจผู้อื่น รวมถึงทักษะการขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธี  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลและปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อันตรายและความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้อบรมอบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การขับรถอย่างปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง

  2. ผู้อบรมมีทักษะและทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

  3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฏีและสื่อมัลติมีเดีย

  2. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

  3. กรณีศึกษา Case Study  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

  4. ทดสอบ Pre-test /Post-test

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ”

                  (Defensive Driving)

   Lesson 1:  บทวนความรู้  และหลักปฏิบัติในการประเมินการขับรถอย่างปลอดภัย

   Lesson 2:  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน (The Couse of The Accident)

   Lesson 3:  เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ  (Defensive Driving)

กลุ่มเป้าหมาย :                  พนักงานขับรถ/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม :             30  คน/รุ่น

วิทยากร :                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved