หลักสูตร

จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย

สำหรับ พนักงานขับรถผู้บริหาร

"Awareness on safe driving for Administrators driver"

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :  6000008 - จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย สำหรับ พนักงานขับรถผู้บริหาร

                 (Awareness on safe driving for Administrators driver)

วันที่สัมมนา :   30 กันยายน 2562 (รุ่นที่ 1) เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :   HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

 

         หลักการและเหตุผล  พนักงานขับรถผู้บริหารที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะความผิดพลาดของพนักงานอาจหมายถึงความมั่นคงของหน่วยงานหรือองค์การ

 

        วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เป็น

           มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับวิถีทางแบบไทย

        2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของระบบต่างๆ  ภายในรถยนต์  สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจ             สอบบำรุงรักษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3) เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งต่อองค์กร  และผู้ใช้ทางร่วมกัน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับ

           ผิดชอบที่มีต่อสังคม 

 

        ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1) ผู้อบรมอบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้ ความเข้าใจการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานสากล และ                       สอดคล้องกับวิถีทางแบบไทย

        2) ผู้อบรมมีทักษะการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถ

           ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3) ผู้อบรมเกิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งต่อองค์กร และผู้ใช้ทางร่วมกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบ

           ที่มีต่อสังคม 

        รูปแบบการฝึกอบรม

        1) การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฏีและสื่อมัลติมีเดีย

        2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

        3) กรณีศึกษา Case Study โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

        4) ทดสอบ Pre-test /Post-test

เนื้อหาการบรรยาย
Lesson 1: บทวนความรู้ และหลักปฏิบัติในการประเมินการขับรถอย่างปลอดภัย
   - การขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving)
   - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการป้องกัน (The Cause of The Accident)
   - เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย (Defensive Driving)

Lesson 2: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน (The Couse of The Accident)
   - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
   - การบริหารจัดการปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหต

 

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

  • สำหรับ พนักงานขับรถส่วนกลาง / พนักงานขับรถผู้บริหาร

  • พนักงานขับรถผู้บริหารที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

  • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน

  • หลักปฏิบัติในการประเมินการขับรถอย่างปลอดภัย

  • เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

  • การสังเกตและการคาดการณ์และการตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

     

Lesson 3: เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย (Defensive Driving)
   - การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
   - เทคนิคการขับ และเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยภายในรถยนต์

Lesson 4: เทคนิคการสังเกตและการคาดการณ์ (Hazard Perception)
   - จิตวิทยา และพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง

Lesson 5: การประเมินการขับรถอย่างปลอดภัย
   - การประเมินการขับรถอย่างปลอดภัย (On Road Evaluate)
   - กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนการขับรถ
   - กระบวนการออกรถ
   - กระบวนการขับรถในจราจร

 

 

 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved