หลักสูตร

จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย

สำหรับ พนักงานขับรถขนส่ง

Awareness on safe driving for Truck driver "

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :  6000007 - จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย สำหรับ พนักงานขับรถขนส่ง

                (Awareness on safe driving for Truck driver)

วันที่สัมมนา :   7 มิถุนายน 2562 (รุ่นที่ 2)  เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :   HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

 

        หลักการและเหตุผล การใช้ชีวิตทำงานบนท้องถนนของคนขับรถขนส่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และพิการพนักงานขับรถขนส่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่พนักงานขับรถขนส่งต้องตระหนักและยึดถือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก 

 

        วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้               ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม

        2) เพื่อปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

        3) เพื่อให้ผู้อบรมสังเกต คาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง

        4) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   

 

        ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1) ผู้อบรมมีสามารถมีความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ               ตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม

        2) เพื่อปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

        3) ผู้อบรมสังเกต คาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง

        4) ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

 

        รูปแบบการฝึกอบรม

        1) การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฏีและสื่อมัลติมีเดีย

        2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

        3) กรณีศึกษา Case Study  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

        4) ทดสอบ Pre-test /Post-test

Chapter 4: เทคนิคการสังเกต และการคาดการณ์ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุ (Hazard Perception )
- การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าที่เป็นสาเหตุของการหลับใน (Fatigue Management)

Chapter 5: แนวความคิดในการขับรถขนส่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- ทัศนคติในการขับรถขนส่ง (Driving Attitude)
Chapter 6: กฎหมายจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัย (Traffic & Transportation Laws)
- กฎจราจรทางบก และ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย
    1. สถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากรถขนส่งของประเทศไทย
    2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ

Chapter 2: การเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ

Chapter 3: การเตรียมความพร้อมของรถ
    1. การตรวจสภาพรถก่อนใช้งานแบบ BE-WAGON
    2. ระบบการตรวจเช็ครถประจำวัน


 

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

  • สำหรับ พนักงานขับรถบรรทุก / พนักงานขับรถหัวลาก / พนักงานขับรถบรรทุกประเภท2, ประเภท3, ประเภท4 / ผู้ควบคุมการขนส่งสินค้า / เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

  • จิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย

  • การเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ

  • เทคนิคการสังเกต และการคาดการณ์ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุ

  • กฎหมายจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
     

 

 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

 

ารางสัมมนา

กำหนดการสัมมนา

รุ่น

สถานที่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

2

วันที่ 23 กันยายน 2562

3

อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)

ประเภท

ค่าสัมมนา

 Vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย 
3 %

รวมสุทธิ กรณีหัก ณ ที่จ่าย

รวมกรณีไม่หัก

ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

2,800

196

84

2,912

2,996

สมาชิก (รายปี)

2,660

186

79.8

2,766

2,846

หมายเหตุ  ** กรณีนิติบุคคล กรุณา หัก ณ ที่จ่าย

            ** กรณีบุคคลธรรมดา ไม่มีหักภาษี ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved