หลักสูตร

“การจัดการคลังสินค้า”

(Warehouse Management)

 

     หลักการและเหตุผล   ปัจจุบัน คลังสินค้า (Warehouse) หรือที่รู้จักกันดีว่า ‘โกดังสินค้า” มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และทุกองค์กรต้องมีคลังสินค้า หรือสถานที่สำหรับเก็บของหรือเก็บสินค้า ที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป   และครอบคลุมถึงสถานที่ จุดพักและจุดกระจายสินค้าและมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการมาพัฒนาให้ทันสมัย เริ่มตั้งแต่ การรับ การจัดเก็บ และการจัดส่งสินค้า  การจัดการคลังสินค้าที่ดีนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์สูงสุด แต่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า มักประสบกับปัญหานานับปการ เช่น สินค้าหาย  สินค้าขาด สินค้าเกิน สินค้าจัดเก็บไม่ตรงตาม location รวมถึง พนักงานไม่ปฏิบัติตามระบบหรือมาตรฐานการทำงาน ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น ตลอดจนการให้พนักงาน Cycle count สินค้า ซึ่งเป็นการตรวจนับสินค้าตามจำนวนจริง ก่อนการตรวจนับสินค้าประจำปี   

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า  

 2. เพื่อให้ผู้อบรมการวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือ วิธีการในการ ควบคุม ตรวจสอบ  

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีแยกประเภท การควบคุม ตรวจสอบวิธีการตรวจนับสินค้าคงคลังแต่ละประเภท

 4. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า 

 2. ผู้อบรมสามารถ วิเคราะห์ และเลือกใช้วิธีการในการควบคุม ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 3. ผู้อบรมสามารถแยกประเภท ควบคุม ตรวจสอบ วิธีการตรวจนับสินค้า แต่ละประเภทได้ถูกต้อง

 4. ผู้อบรมนำความรู้ ในกระบวนการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไปประยุกต์ใช้ได้

รูปแบบการฝึกอบรม

 1.  เน้นการเรียนรู้แบบ face-to-face  ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 2.  เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

 3. เน้นเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์   Experiential Techniques.   

 4. Case Study (กรณีศึกษาองค์การที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า)

หัวข้อการบรรยาย  "หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า"

                  (Warehouse Management)

   Module 1:    ความหมายของการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)​

   Module 2:    การปฏิบัติงานคลังสินค้าเบื้องต้น   ​

   Module 3:    องค์ประกอบการจัดการสินค้าคงคลัง (The Element of Inventory Management)​

   Module 4:    การตรวจนับสินค้าคงคลังรูปแบบต่าง ๆ​

   Module 5:    คลังสินค้ากับการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย :                ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved