การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

Effective Inventory Management

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- วิธีการบริหารสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

- เทคนิคการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าและจัดเก็บสินค้าคงคลังเพื่อลดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดหลักสูตร

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

(Effective Inventory Management)

      หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังไว้อย่างเพียงพอและมีสภาพพร้อมที่ส่งมอบให้กับลูกค้าหรือการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ดังนั้น การควบคุมสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าให้มีอยู่ใน ระดับที่เหมาะสมและพอเพียงต่อความของลูกค้า เรียกว่า ระดับสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเพราะการบริหารสินค้าคงคลัง สามารถส่งผลต่อรายได้จากการประกอบการโดยตรง ปัจจุบัน การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการควบคุมสินค้าคงคลัง  และดำเนินการตรวจสอบกับแผนที่กำหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าเกิดจากสาเหตุใด และหาแนวทางแก้ไขทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลามากยิ่งขึ้น   

  

        วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยการบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้า

             2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้การปรับความสมดุลระหว่างความต้องการและการจัดการสินค้าคงคลัง

             3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ วิธีการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของ ลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขาย และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้

             4) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ การลดระดับการลงทุนด้านสินค้าคงคลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1) ผู้อบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยการบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้

        2) ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปรับความสมดุลระหว่างความต้องการกับสินค้าคงคลังได้

        3) ผู้อบรมสามารถนำหลักการในการลดระดับการลงทุนและการนำเทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการคลังสินค้าได้      อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เรียนรู้เชิงวิชาการ  Academic 

        2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience. 

        3) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม 

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ขั้นตอนและเทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง

       สาระสำคัญในการบริหารสินค้าคงคลังและผลกระทบต่อองค์กร
       วิธีการประเมินมูลค่าของสินค้าคงคลัง
       เทคนิคการเติมเต็มสินค้าคงคลัง <แบบ ROP & EOQ>
       เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลัง
       การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า
       การบริหารและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

Lesson 2: เทคนิคการบริหารคลังสินค้าและการออกแบบการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

       แนวคิดการไหลของสินค้าคงคลัง
       หลักการกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพของสินค้าคงคลัง
       หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้าคงคลัง

 

Lesson 3: เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

       การแก้ปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
       เทคนิคการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
       เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือแบบไม่หยุดการเคลื่อนไหว
       เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่างสินค้าคงคลัง
       วิธีการบริหารสินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
       ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับสินค้าคงคลัง
       ปัญหาการตรวจนับสินค้าคงคลังและการแก้ไขและการป้องกันสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย

 

Lesson 4: อุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อการ
       ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง
       ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง
       หลักการเลือก Forklift
       การดูแลรักษาอุปกรณ์ในคลังสินค้า (Forklift)

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • การวางแผนในการควบคุมสินค้าคงคลัง

  • การควบคุมสินค้าคงคลัง และดำเนินการตรวจสอบ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้

  • เทคนิคการบริหารคลังสินค้าและการออกแบบการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

  • วิธีการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของ ลูกค้า

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved