รายละเอียดหลักสูตร

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

(Effective Inventory Management)

วันที่ 16 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

      หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังไว้อย่างเพียงพอและมีสภาพพร้อมที่ส่งมอบให้กับลูกค้าหรือการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ดังนั้น การควบคุมสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าให้มีอยู่ใน ระดับที่เหมาะสมและพอเพียงต่อความของลูกค้า เรียกว่า ระดับสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเพราะการบริหารสินค้าคงคลัง สามารถส่งผลต่อรายได้จากการประกอบการโดยตรง ปัจจุบัน การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการควบคุมสินค้าคงคลัง  และดำเนินการตรวจสอบกับแผนที่กำหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าเกิดจากสาเหตุใด และหาแนวทางแก้ไขทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลามากยิ่งขึ้น   

  

        วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยการบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้า

             2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้การปรับความสมดุลระหว่างความต้องการและการจัดการสินค้าคงคลัง

             3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ วิธีการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของ ลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขาย และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้

             4) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ การลดระดับการลงทุนด้านสินค้าคงคลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1) ผู้อบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยการบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้

        2) ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปรับความสมดุลระหว่างความต้องการกับสินค้าคงคลังได้

        3) ผู้อบรมสามารถนำหลักการในการลดระดับการลงทุนและการนำเทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการคลังสินค้าได้      อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เรียนรู้เชิงวิชาการ  Academic 

        2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience. 

        3) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม 

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ขั้นตอนและเทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง

       สาระสำคัญในการบริหารสินค้าคงคลังและผลกระทบต่อองค์กร
       วิธีการประเมินมูลค่าของสินค้าคงคลัง
       เทคนิคการเติมเต็มสินค้าคงคลัง <แบบ ROP & EOQ>
       เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลัง
       การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า
       การบริหารและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

Lesson 2: เทคนิคการบริหารคลังสินค้าและการออกแบบการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

       แนวคิดการไหลของสินค้าคงคลัง
       หลักการกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพของสินค้าคงคลัง
       หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้าคงคลัง

 

Lesson 3: เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

       การแก้ปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
       เทคนิคการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
       เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือแบบไม่หยุดการเคลื่อนไหว
       เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่างสินค้าคงคลัง
       วิธีการบริหารสินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
       ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับสินค้าคงคลัง
       ปัญหาการตรวจนับสินค้าคงคลังและการแก้ไขและการป้องกันสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย

 

Lesson 4: อุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อการ
       ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง
       ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง
       หลักการเลือก Forklift
       การดูแลรักษาอุปกรณ์ในคลังสินค้า (Forklift)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • การวางแผนในการควบคุมสินค้าคงคลัง

  • การควบคุมสินค้าคงคลัง และดำเนินการตรวจสอบ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้

  • เทคนิคการบริหารคลังสินค้าและการออกแบบการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

  • วิธีการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของ ลูกค้า

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

16 กันยายน 2562

2

4,500

4,275

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved