การบริหารจัดการและการกระจายสินค้า

คงคลังมืออาชีพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- แนวคิด การลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด

- การคำนวณการใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารจัดการและการกระจายสินค้าคงคลังมืออาชีพ

(Distribution Management In Warehouse Professional)

      หลักการและเหตุผล การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนของบริษัท แต่ยังมีบริษัทอีกจำนวนมากที่ไม่เอาใจใส่ดูแลงานคลังสินค้าเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่คลังสินค้าไม่สามารถหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ เพราะการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นที่เป็นทางหรือเก็บไว้ในสถานที่ที่ถูกลืมไม่สามารถตรวจเช็คได้ รวมถึงวิธีการจัดเก็บไม่ถูกต้องทำให้สินค้าเสียหาย การดำเนินการบริหารคลังสินค้าอย่างไม่เป็นระบบ ดังที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้การกระจายสินค้าสู่ลูกค้าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดความผิดพลาด รวมไปถึงการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น  

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ แนวคิด การลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด

      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณการใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ในการวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่ เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนดและการจัดการและการกระจายสินค้าคงคลัง  

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เน้นการเรียนรู้แบบ (Participation) เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

        2) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ( Experiential Techniques)

        3) เน้นการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ  Work Shop

           - ฝึกการวางแผนแลการควบคุมสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า

           - ฝึกการวางแผนออกแบบ การจัดวางการใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

       เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: การบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
     เป้าหมายและการพัฒนาปัจจัยแห่งความสำเร็จ
     ส่วนประกอบและกิจกรรมต่างๆ ในคลังสินค้า
     บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

Chapter 2: การจัดการสินค้าคงคลัง
     ความหมาย และความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า
     ประเภทของสินค้าคงคลัง

Chapter 3: ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังสินค้า
     การนำเทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังสินค้า 

(Warehouse Management System: WMS) มาใช้ช่วยทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ และมีประโยชน์

Chapter 4: ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า
      องค์ประกอบของระบบมาตรฐาน WMS
      ประโยชน์ในการสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภาย

Chapter 5: ความหมายของการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการกระจายสินค้า
      การบริหารการกระจายตัวสินค้าและดำเนินงานระบบการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
      การเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย

Chapter 6: เทคนิคการกำหนดมาตรฐานการกระจายสินค้า
      แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • แนวคิด การลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้าย

  • การวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และเพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุน

  • ความหมายของการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการกระจายสินค้า

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved