รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารจัดการและการกระจายสินค้าคงคลังมืออาชีพ

(Distribution Management In Warehouse Professional)

วันที่ 9 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 1) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

      หลักการและเหตุผล การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนของบริษัท แต่ยังมีบริษัทอีกจำนวนมากที่ไม่เอาใจใส่ดูแลงานคลังสินค้าเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่คลังสินค้าไม่สามารถหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ เพราะการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นที่เป็นทางหรือเก็บไว้ในสถานที่ที่ถูกลืมไม่สามารถตรวจเช็คได้ รวมถึงวิธีการจัดเก็บไม่ถูกต้องทำให้สินค้าเสียหาย การดำเนินการบริหารคลังสินค้าอย่างไม่เป็นระบบ ดังที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้การกระจายสินค้าสู่ลูกค้าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดความผิดพลาด รวมไปถึงการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น  

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ แนวคิด การลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด

      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณการใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ในการวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่ เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนดและการจัดการและการกระจายสินค้าคงคลัง  

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เน้นการเรียนรู้แบบ (Participation) เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

        2) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ( Experiential Techniques)

        3) เน้นการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ  Work Shop

           - ฝึกการวางแผนแลการควบคุมสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า

           - ฝึกการวางแผนออกแบบ การจัดวางการใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

       เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: การบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
     เป้าหมายและการพัฒนาปัจจัยแห่งความสำเร็จ
     ส่วนประกอบและกิจกรรมต่างๆ ในคลังสินค้า
     บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

Chapter 2: การจัดการสินค้าคงคลัง
     ความหมาย และความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า
     ประเภทของสินค้าคงคลัง

Chapter 3: ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังสินค้า
     การนำเทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังสินค้า 

(Warehouse Management System: WMS) มาใช้ช่วยทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ และมีประโยชน์

Chapter 4: ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า
      องค์ประกอบของระบบมาตรฐาน WMS
      ประโยชน์ในการสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภาย

Chapter 5: ความหมายของการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการกระจายสินค้า
      การบริหารการกระจายตัวสินค้าและดำเนินงานระบบการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
      การเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย

Chapter 6: เทคนิคการกำหนดมาตรฐานการกระจายสินค้า
      แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • แนวคิด การลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้าย

  • การวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และเพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุน

  • ความหมายของการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการกระจายสินค้า

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

9 กันยายน 2562

2

4,500

4,275

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved