การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์

Logistics Management

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักการวางแผน ควบคุมการไหลของสินค้าระบบโลจิสติกส์

- เข้าใจกระบวนการทำงานระบบโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการทำผลกำไร

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์

(Logistics Management)

        หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรง เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้นทำให้องค์กรธุรกิจต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันด้วยวิธีการต่างๆ การจัดการโลจิสติกส์ คือ เป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้เป็นแนวทาง เพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง รวมทั้งมีการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน  การบริหารโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญ ต่อการดำเนินงานของธุรกิจเป็นอย่างมาการบริหารโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just in Time) สำหรับการบริหารระบบโลจิสติกส์ สำคัญมาก เพราะจะต้องมีแบบแผนและข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยตั้งกฎให้ผู้ปฏิบัติทำงานชัดเจนทุกขั้นตอน การจัดการระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารกระบวนการทำงานระบบโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จที่จะทำให้เกิดผลกำไร และช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

หลักสูตร เกี่ยวกับ โลจิสติกส์ (สัมมนาโลจ

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมาย ขั้นตอน วิธีการ การบริหารระบบโลจิสติกส์  

     2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบโครงสร้าง องค์ประกอบพื้นฐานการบริหารระบบโลจิสติกส์

     3) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผน ควบคุมการไหลของสินค้า

     4) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารการไหลของสินค้าและการบริหารความเสี่ยงระบบโลจิสติกส์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1) ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ โครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานการบริหารระบบโลจิสติกส์

     2) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ ไปบริหารระบบ การวางแผน ควบคุมการไหลของสินค้าระบบโลจิสติกส์และการบริหารความเสี่ยงระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เรียนรู้เชิงวิชาการ Academic  

     2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

     3) เน้นการเรียนรู้แบบสร้างแนวคิดแบบโยงความสัมพันธ์ Relational Style.    

     4) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม 

อบรม การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ชลบุร

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

Module 1: การบริหารระบบโลจิสติกส์
     ความหมาย โลจิสติกส์ ในด้านการขนส่ง
     ขั้นตอนการบริหารระบบโลจิสติกส์
     ระบบโลจิสติกส์และการบริหาร

Module 2: โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ธุรกิจ
     องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์
Module 3: เทคนิคการวางแผนโลจิสติกส์
     การจัดลำดับขั้นการวางแผนโลจิสติกส์
     การกำหนดระยะเวลาในการวางแผน

checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png

Module 4: เทคนิคการควบคุมการไหลของสินค้าและการสร้างสรรค์ของอรรถประโยชน์
     อรรถประโยชน์จากรูปแบบ
     อรรถประโยชน์จากสถานที่
     อรรถประโยชน์จากเวลา

Module 5: การจัดการการไหลของสินค้า