การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์

Logistics Management

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักการวางแผน ควบคุมการไหลของสินค้าระบบโลจิสติกส์

- เข้าใจกระบวนการทำงานระบบโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการทำผลกำไร

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์

(Logistics Management)

        หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรง เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้นทำให้องค์กรธุรกิจต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันด้วยวิธีการต่างๆ การจัดการโลจิสติกส์ คือ เป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้เป็นแนวทาง เพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง รวมทั้งมีการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน  การบริหารโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญ ต่อการดำเนินงานของธุรกิจเป็นอย่างมาการบริหารโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just in Time) สำหรับการบริหารระบบโลจิสติกส์ สำคัญมาก เพราะจะต้องมีแบบแผนและข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยตั้งกฎให้ผู้ปฏิบัติทำงานชัดเจนทุกขั้นตอน การจัดการระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารกระบวนการทำงานระบบโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จที่จะทำให้เกิดผลกำไร และช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมาย ขั้นตอน วิธีการ การบริหารระบบโลจิสติกส์  

     2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบโครงสร้าง องค์ประกอบพื้นฐานการบริหารระบบโลจิสติกส์

     3) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผน ควบคุมการไหลของสินค้า

     4) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารการไหลของสินค้าและการบริหารความเสี่ยงระบบโลจิสติกส์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1) ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ โครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานการบริหารระบบโลจิสติกส์

     2) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ ไปบริหารระบบ การวางแผน ควบคุมการไหลของสินค้าระบบโลจิสติกส์และการบริหารความเสี่ยงระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เรียนรู้เชิงวิชาการ Academic  

     2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

     3) เน้นการเรียนรู้แบบสร้างแนวคิดแบบโยงความสัมพันธ์ Relational Style.    

     4) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม 

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: การบริหารระบบโลจิสติกส์
     ความหมาย โลจิสติกส์ ในด้านการขนส่ง
     ขั้นตอนการบริหารระบบโลจิสติกส์
     ระบบโลจิสติกส์และการบริหาร

Module 2: โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ธุรกิจ
     องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์
Module 3: เทคนิคการวางแผนโลจิสติกส์
     การจัดลำดับขั้นการวางแผนโลจิสติกส์
     การกำหนดระยะเวลาในการวางแผน

Module 4: เทคนิคการควบคุมการไหลของสินค้าและการสร้างสรรค์ของอรรถประโยชน์
     อรรถประโยชน์จากรูปแบบ
     อรรถประโยชน์จากสถานที่
     อรรถประโยชน์จากเวลา

Module 5: การจัดการการไหลของสินค้า
     กรณีที่มีสินค้าสำเร็จรูปอยู่แล้ว
     กรณีไม่มีรายการสินค้าที่ลูกค้าทาการจัดซื้อ

Module 6: การบริหารความเสี่ยงระบบโลจิสติกส์
     ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
     ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • การจัดการระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารกระบวนการทำงานระบบโลจิสติกส์

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารระบบ การวางแผน ควบคุมการไหลของสินค้าระบบโลจิสติกส์และการบริหารความเสี่ยงระบบโลจิสติกส์

  • เทคนิคการวางแผนโลจิสติกส์ การกำหนดระยะเวลาในการวางแผน

  • การจัดการการไหลของสินค้า กรณีไม่มีรายการสินค้าที่ลูกค้าทาการจัดซื้อ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved