หลักสูตร

“โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน”

(Logistics and Supply Chain)

 

     หลักการและเหตุผล  ในการดำเนินธุรกิจการจัดการ Logistics and Supply Chain เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ร้านค้าปลีก ให้เกิดการประสานงานอย่างต่อเนื่องและไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการนำสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ต้นทุนต่ำลง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถแข่งขันได้  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Logistic and Supply Chain.

 2.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวคิดของการจัดการ Logistic and Supply Chain สมัยใหม่

 3.  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถบริหารจัดการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน

 4.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางในการดำเนินการ Logistic and Supply Chain 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistic and Supply Chain.

 2. ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการจัดการ Logistic and Supply Chain สมัยใหม่

 3. ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานได้

 4. ผู้อบรมสามารถนำไปบริหารจัดการ  Logistic and Supply Chain ได้

การฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้ Professional Learning Method.

 2. เน้นการเรียนรู้จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop.

 3. กรณีศึกษา(Case Studies)

หัวข้อการบรรยาย  "หลักสูตร โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน" (Logistics and Supply Chain)

   Lesson 1:      Logistic

​   Lesson 2:     Supply Chain  ​

   Lesson 3:     บทบาท ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน​

   Lesson 4:     ความท้าทายในการบริหารโซ่อุปทาน​

   Lesson 5:     โลกาภิวัตน์และการจัดการโซ่อุปทาน

กลุ่มเป้าหมาย  :               ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved