5 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร

5 S and  KAIZEN for Organization Development Base

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / คณะกรรมการ KAIZEN / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การบริหารจัดการการจัดกิจกรรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต

- เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

รายละเอียดหลักสูตร

5 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร

(5 S and  KAIZEN for Organization Development Base)

      หลักการและเหตุผล ปัจจุบันมีการแข่งขันเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหนึ่งในการที่จะส่งเสริมเรื่องการบริหารและการ ส่งเสริมผลการดําเนินงานคือการนําเครื่องมือทรงประสิทธิภาพมาใช้ และเครื่องมือพื้นฐานขององค์กรที่สําคัญ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ 5 ส  และ Kaizen เพราะ 5 ส เป็นฐานของระบบการบริหารและการผลิต ทั้งหมด และ Kaizen เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนางานย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นสิ่งส่งเสริมในการบริหาร และการสร้างเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาและบริหารธุรกิจอย่างประสบความสําเร็จขององค์กร ต่อไป

วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญ 5 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย5 ส และ Kaizen ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย 5 ส และ Kaizen
     2. ผู้อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย 5 ส และ Kaizen ประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

รูปแบบการฝึกอบรม 

      1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

      2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)               

      3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)              

      4. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)

       เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: ความหมาย ที่มา และความสำคัญของกิจกรรม 5 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร

Chapter 2: เป้าหมายของ 5ส และ Kaizen กับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

ด้วยหลัก MSQCDEE :  • Moral  • Safety • Quality •

Cost  • Delivery  • Environment •Ethics

Chapter 3: เทคนิคและกระบวนการจัดทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน สู่ สร้างมาตรฐานและสร้างนิสัย

Chapter 4:  การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบ KAIZEN

Chapter 5:  เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

Chapter 6:  Kaizen  เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

Chapter 7:   เทคนิค การเพิ่มผลผลิต และวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ และ workshop

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / คณะกรรมการ KAIZEN / ผู้ที่สนใจ  

  • 5 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาภายในองค์กร

  • สำหรับการส่งเสริมในการบริหาร การพัฒนาและบริหารธุรกิจอย่างประสบความสําเร็จขององค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย 5 ส และ Kaizen กับการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม

  • เข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญ5 ส และ Kaizen

  • เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ มีอะไรบ้าง?

  • กระบวนการจัดทำ 5 ส และเทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved