กิจกรรม 5 ส. ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้าความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การ และสามารถส่งเสริม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจ หากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกับการผลิต อาจส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หากได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มผล

ผลิตควบคู่ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ทำให้ช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น และท้ายที่สุด ยกระดับและเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพที่สูง ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับองค์การและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานในองค์การมีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

       1) ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส.
       2) ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน
       3) ผู้อบรมสามารถนำหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
       4) ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

รูปแบบการฝึกอบรม

       1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
       2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)
       3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)
       4) Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
       5) แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

เนื้อหาการบรรยาย

Part 1: แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

1.1 หลักการ แนวคิดการเพิ่มผลผลิต
1.2 เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส
1.3 ความจำเป็นและประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ ลูกค้า

Part 2: ทบทวนหลักการและมาตรฐานและขั้นตอนกิจกรรม 5ส.

2.1 สะสาง : ส1 (Clearing) / สะดวก : ส2 (Area) /สะอาด : ส3 (Cleaning) /สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing) /สร้างนิสัย : ส5 (Training)
2.2 มาตรฐานวิธีการตีเส้นและใช้สีกิจกรรม 5ส.
2.3 มาตรฐานการใช้สีประกอบในการดำเนินกิจกรรม 5ส.
2.4 มาตรฐานการจัดทำป้ายแสดงการจัดวางสิ่งของ ส.สะดวก
2.5 มาตรฐานทั่วไปกิจกรรม 5ส.

Part 3: การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

3.1 หลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส
3.2 การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
3.3 การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส
3.4 การปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับหลักของ 5ส.
3.5 การสร้างมาตรฐาน 5ส. มาตรฐานพื้นที่ทำงาน

Part 4: การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิต

4.1 เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

4.2 การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต
4.3 เทคนิคการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานและขั้นตอน
4.4 ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
4.5 การลดความสูญเปล่าในการผลิต

Part 5: เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

5.1 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส
5.2 หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส
5.3 หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน
5.4 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5 ส ,การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 5ส.

 2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

 3. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส.

 4. ขั้นตอนและการเริ่มต้นกิจกรรม 5ส.

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

 • 2 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 1 มิถุนายน 2563 (รุ่น 3)

 • 17 สิงหาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 5 ตุลาคม 2563 (รุ่น 5)

 • 3 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
       2) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน
       3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
      4) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิต

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

5 ตุลาคม 2563 (รุ่น 5)

3 ธันวาคม 2563 (รุ่น 6)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทนิคการจัดทำ 5 ส ในโรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้อง

เรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

เทคนิคการจัดทำ 5ส

เพื่อเพิ่มผลผลิต

กิจกรรม 5ส มาใช้ในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้วยเทคนิค 5ส และการปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้ดีขึ้น

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved