เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต-01.jp

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        กิจกรรม 5 ส. ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้าความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การ และสามารถส่งเสริม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจ หากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกับการผลิต อาจส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หากได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มผล

ผลิตควบคู่ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ทำให้ช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น และท้ายที่สุด ยกระดับและเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพที่สูง ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับองค์การและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานในองค์การมีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

      2)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

      3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

      4)  เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิต

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทนิคการจัดทำ 5ส

ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว

กับการดำเนินกิจกรรม 5ส.

02.png

ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

03.png

ผู้อบรมสามารถนำหลักการตรวจประเมินเพื่อ

ปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

4-4.png

ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิต

ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

26554.jpg

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

26554.jpg
55588.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)

26554.jpg
04.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)

26554.jpg
6544.png

แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

  • Part 1
    แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

    1.1 หลักการ แนวคิดการเพิ่มผลผลิต
    1.2 เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส
    1.3 ความจำเป็นและประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ ลูกค้า

  • Part 2
    ทบทวนหลักการและมาตรฐานและขั้นตอน
    กิจกรรม 5ส.

       2.1 สะสาง ส1 / สะดวก ส2 /สะอาด ส3 /สร้างมาตรฐาน ส4 /สร้างนิสัย ส5
       2.2 มาตรฐานวิธีการตีเส้นและใช้สีกิจกรรม 5ส.
       2.3 มาตรฐานการใช้สีประกอบในการดำเนินกิจกรรม 5ส.
       2.4 มาตรฐานการจัดทำป้ายแสดงการจัดวางสิ่งของ ส.สะดวก
       2.5 มาตรฐานทั่วไปกิจกรรม 5ส.

  • Part 3
    การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

      3.1 หลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส
      3.2 การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
      3.3 การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส
      3.4 การปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับหลักของ 5ส.
      3.5 การสร้างมาตรฐาน 5ส. มาตรฐานพื้นที่ทำงาน

  • Part 4
    การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิต

    4.1 เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

    4.2 การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต
    4.3 เทคนิคการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานและขั้นตอน
    4.4 ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
    4.5 การลดความสูญเปล่าในการผลิต

  • Part 5
    เทคนิคการตรวจ
    ประเมิน 5ส

    5.1 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส
    5.2 หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส
    5.3 หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน
    5.4 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5 ส ,การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

30 สิงหาคม 2564 (รุ่น 3)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

22 ตุลาคม 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

17 ธันวาคม 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

        กิจกรรม 5 ส. ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างการจัดความเป็นระเบียบร้อยในสถานที่

ทำงานอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต

 
เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต-01

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต-02

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต-03

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต-04

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต-05

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต-06

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 5ส  บ_0
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 5ส  บ_0
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส  บ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved