กิจกรรม 5 ส. ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้าความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การ และสามารถส่งเสริม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจ หากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกับการผลิต อาจส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หากได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มผล

ผลิตควบคู่ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ทำให้ช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น และท้ายที่สุด ยกระดับและเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพที่สูง ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับองค์การและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานในองค์การมีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

       1) ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส.
       2) ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน
       3) ผู้อบรมสามารถนำหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
       4) ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

รูปแบบการฝึกอบรม

       1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
       2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)
       3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)
       4) Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
       5) แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
       2) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน
       3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
      4) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิต

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved