การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

EFFECTIVE COMMUNICATION FOR SERVIVE

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การพัฒนาศักยภาพการบริการและการสื่อสารและกับลูกค้า

- แนวทางการบริการและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

รายละเอียดหลักสูตร

การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

(EFFECTIVE COMMUNICATION FOR SERVIVE)

วันที่ 27 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

        หลักการและเหตุผล งานบริการลูกค้า หรือที่เรียกกันติดปากว่างาน Customer Service เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อไป เพราะถึงแม้ว่าตัวสินค้าเองนั้นจะมีคุณภาพมากเพียงใด แต่หากบริการไม่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่ใช้บริการกับเราอีกต่อไป ดังนั้นการบริการลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และขาดเสียไม่ได้เพราะการบริการลูกค้าที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ไม่เพียงเป็นการสร้างความแตกต่าง และทางเลือกให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการค้าอีกด้วย การบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการเราไปอีกนาน และยังทำให้สินค้ามีมูลค่ามากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การสื่อสารการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพถือ เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ ทั้งการทำงานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม การสื่อสารเพื่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์งานบริการให้กับผู้ให้บริการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

      วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นมีประสิทธิภาพ

             2) เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการแก้ไขปัญหามุมกว้างในการสื่อสารกับลูกค้า

             3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริการและการสื่อสารกับลูกค้า

             4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1) ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นมีประสิทธิภาพ

     2) ผู้อบรมสามารถแก้ไขปัญหามุมกว้างในการสื่อสารของตนเอง

     3) ผู้อบรมมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริการและการสื่อสารและกับลูกค้า

     4) ผู้อบรมนำแนวทางการบริการและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) การบรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมอง

     2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก Case study กิจกรรมเกมและภาพยนตร์

     3) ระดมสมองฝึกทักษะ การปฏิบัติจากสถานการณ์องค์กร

     4) วิเคราะห์ผลสำเร็จร่วมกัน และสรุปกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: การสื่อสาร (Communication)

    1) กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
    2) กลยุทธ์การเขียนที่ชัดเจนและทักษะการฟังที่หวังผลได้
    3) มนุษย์สัมพันธ์กับการสื่อสารประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
    4) ทักษะและศิลปะการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
    5) ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
            สัมพันธภาพกับการสื่อสาร
            เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม
            ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพ

ของตัวเรา
            จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับลูกค้า
    6) เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
    7) เทคนิคการสร้างน้ำเสียง ภาษากาย คำพูด
    8) กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร
    9) กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
    10) จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ

 

Lesson 2: การบริการ (Service)
    1) ทำไมต้องให้บริการ
    2) การปฏิบัติในการให้บริการ
    3) ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการบริการ
    4) ข้อควรระวังในการให้บริการ
    5) หัวใจของการให้บริการ
    6) สร้างคุณค่าของการบริการ
    7) สร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือ
    8) เข้าถึงจิตใจผู้รับบริการ

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการ /หัวหน้างาน/ พนักงาน /เจ้าของกิจการ/ผู้สนใจ

  • งานบริการลูกค้างานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นมีประสิทธิภาพ

  • การแก้ไขปัญหามุมกว้างในการสื่อสารของตนเอง

  • แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริการและการสื่อสารและกับลูกค้า

  • แนวทางการบริการและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved