รายละเอียดหลักสูตร

การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

(EFFECTIVE COMMUNICATION FOR SERVIVE)

วันที่ 27 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

        หลักการและเหตุผล งานบริการลูกค้า หรือที่เรียกกันติดปากว่างาน Customer Service เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อไป เพราะถึงแม้ว่าตัวสินค้าเองนั้นจะมีคุณภาพมากเพียงใด แต่หากบริการไม่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่ใช้บริการกับเราอีกต่อไป ดังนั้นการบริการลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และขาดเสียไม่ได้เพราะการบริการลูกค้าที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ไม่เพียงเป็นการสร้างความแตกต่าง และทางเลือกให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการค้าอีกด้วย การบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการเราไปอีกนาน และยังทำให้สินค้ามีมูลค่ามากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การสื่อสารการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพถือ เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ ทั้งการทำงานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม การสื่อสารเพื่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์งานบริการให้กับผู้ให้บริการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

      วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นมีประสิทธิภาพ

             2) เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการแก้ไขปัญหามุมกว้างในการสื่อสารกับลูกค้า

             3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริการและการสื่อสารกับลูกค้า

             4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1) ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นมีประสิทธิภาพ

     2) ผู้อบรมสามารถแก้ไขปัญหามุมกว้างในการสื่อสารของตนเอง

     3) ผู้อบรมมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริการและการสื่อสารและกับลูกค้า

     4) ผู้อบรมนำแนวทางการบริการและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) การบรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมอง

     2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก Case study กิจกรรมเกมและภาพยนตร์

     3) ระดมสมองฝึกทักษะ การปฏิบัติจากสถานการณ์องค์กร

     4) วิเคราะห์ผลสำเร็จร่วมกัน และสรุปกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: การสื่อสาร (Communication)

    1) กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
    2) กลยุทธ์การเขียนที่ชัดเจนและทักษะการฟังที่หวังผลได้
    3) มนุษย์สัมพันธ์กับการสื่อสารประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
    4) ทักษะและศิลปะการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
    5) ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
            สัมพันธภาพกับการสื่อสาร
            เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม
            ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพ

ของตัวเรา
            จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับลูกค้า
    6) เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
    7) เทคนิคการสร้างน้ำเสียง ภาษากาย คำพูด
    8) กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร
    9) กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
    10) จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ

 

Lesson 2: การบริการ (Service)
    1) ทำไมต้องให้บริการ
    2) การปฏิบัติในการให้บริการ
    3) ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการบริการ
    4) ข้อควรระวังในการให้บริการ
    5) หัวใจของการให้บริการ
    6) สร้างคุณค่าของการบริการ
    7) สร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือ
    8) เข้าถึงจิตใจผู้รับบริการ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการ /หัวหน้างาน/ พนักงาน /เจ้าของกิจการ/ผู้สนใจ

  • งานบริการลูกค้างานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นมีประสิทธิภาพ

  • การแก้ไขปัญหามุมกว้างในการสื่อสารของตนเอง

  • แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริการและการสื่อสารและกับลูกค้า

  • แนวทางการบริการและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

27 กันยายน 2562

2

3,500

3,325

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved