รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน

ของลูกค้าแบบมืออาชีพ

วันที่ 20 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

      หลักการและเหตุผล การสื่อสารงานบริการลูกค้าเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่านควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจมีความรู้สึกที่ดี เทคนิคการสื่อสารต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ดีและถูกต้องและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ จากการใช้สินค้าและบริการ ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้การบริการไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกันความต้องการของลูกค้า จึงข้อร้องเรียนกลับมายังผู้ให้บริการ ซึ่งข้อร้องเรียนต้องคัดแยกให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำข้อร้องเรียนเหล่านั้น ไปพิจารณาและวิเคราะห์สู่ขั้นตอนการหรือกระบวนการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการในจุดนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

 

        วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคและวิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าและเปลี่ยนเป็นความประทับใจ

             2) เพื่อให้ผู้อบรมจัดระบบการรับข้อร้องเรียน และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ  

             3) เพื่อให้ผู้อบรมสื่อสารงานบริการกับลูกค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และวิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าและเปลี่ยนเป็นความประทับใจได้

      2) ผู้อบรมสามารถจัดระบบการรับข้อร้องเรียน และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

      3) ผู้อบรมสามารถสื่อสารงานบริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) การบรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมอง

      2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก Case study กิจกรรมเกมและภาพยนตร์

      3) ระดมสมองฝึกทักษะ การปฏิบัติจากสถานการณ์องค์กร

      4) วิเคราะห์ผลสำเร็จร่วมกัน และสรุปกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: Service Communication และการเริ่มต้น CRM & CEM

        การสื่อสารเพื่อผูกสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจในตั้งแต่รับบริการครั้งแรก
        การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อการสื่อสารและการบริการอย่างเหมาะสม
        ทบทวนองค์ประกอบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

        การใช้ คำพูด ภาษางานบริการ และ การใช้ภาษากายที่ดี (Body Language)
        เทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าแบบ Think & Speak
        การสื่อสารเพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ
        ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล

 


 

Module 2: Customer Satisfaction Model

        สาเหตุของการร้องเรียนจากลูกค้า
        การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
        ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน
        เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนและเปลี่ยนเป็นความประทับใจ
        กลยุทธ์สำ คัญในการจัดการข้อร้องเรียน
        ปัจจัยในการสร้างบริการเพื่อลดสาเหตุของการร้องเรียน
        ขั้นตอนการวางโครงสร้างระบบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
        การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อหาเหตุแห่งความไม่พอใจ
        การคัดแยกข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบรุนแรงมากสุด ไปจนถึงรุนแรงน้อยสุด
        วิธีการป้องกันและลดข้อร้องเรียน
        เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
        การวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการ /หัวหน้างาน/ พนักงาน /เจ้าของกิจการ/ผู้สนใจ

  • การสื่อสารงานบริการลูกค้าและการส่งมอบบริการ ควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เทคนิค และวิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าและเปลี่ยนเป็นความประทับใจ

  • สื่อสารงานบริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การจัดการระบบการรับข้อร้องเรียน และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

20 กันยายน 2562

3

3,500

3,325

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved