เทคนิคการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน

ของลูกค้าแบบมืออาชีพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เทคนิค วิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าและเปลี่ยนเป็นความประทับใจ

- สื่อสารงานบริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน

ของลูกค้าแบบมืออาชีพ

วันที่ 20 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

      หลักการและเหตุผล การสื่อสารงานบริการลูกค้าเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่านควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจมีความรู้สึกที่ดี เทคนิคการสื่อสารต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ดีและถูกต้องและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ จากการใช้สินค้าและบริการ ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้การบริการไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกันความต้องการของลูกค้า จึงข้อร้องเรียนกลับมายังผู้ให้บริการ ซึ่งข้อร้องเรียนต้องคัดแยกให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำข้อร้องเรียนเหล่านั้น ไปพิจารณาและวิเคราะห์สู่ขั้นตอนการหรือกระบวนการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการในจุดนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

 

        วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคและวิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าและเปลี่ยนเป็นความประทับใจ

             2) เพื่อให้ผู้อบรมจัดระบบการรับข้อร้องเรียน และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ  

             3) เพื่อให้ผู้อบรมสื่อสารงานบริการกับลูกค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และวิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าและเปลี่ยนเป็นความประทับใจได้

      2) ผู้อบรมสามารถจัดระบบการรับข้อร้องเรียน และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

      3) ผู้อบรมสามารถสื่อสารงานบริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) การบรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมอง

      2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก Case study กิจกรรมเกมและภาพยนตร์

      3) ระดมสมองฝึกทักษะ การปฏิบัติจากสถานการณ์องค์กร

      4) วิเคราะห์ผลสำเร็จร่วมกัน และสรุปกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: Service Communication และการเริ่มต้น CRM & CEM

        การสื่อสารเพื่อผูกสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจในตั้งแต่รับบริการครั้งแรก
        การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อการสื่อสารและการบริการอย่างเหมาะสม
        ทบทวนองค์ประกอบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

        การใช้ คำพูด ภาษางานบริการ และ การใช้ภาษากายที่ดี (Body Language)
        เทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าแบบ Think & Speak
        การสื่อสารเพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ
        ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล

 


 

Module 2: Customer Satisfaction Model

        สาเหตุของการร้องเรียนจากลูกค้า
        การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
        ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน
        เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนและเปลี่ยนเป็นความประทับใจ
        กลยุทธ์สำ คัญในการจัดการข้อร้องเรียน
        ปัจจัยในการสร้างบริการเพื่อลดสาเหตุของการร้องเรียน
        ขั้นตอนการวางโครงสร้างระบบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
        การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อหาเหตุแห่งความไม่พอใจ
        การคัดแยกข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบรุนแรงมากสุด ไปจนถึงรุนแรงน้อยสุด
        วิธีการป้องกันและลดข้อร้องเรียน
        เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
        การวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการ /หัวหน้างาน/ พนักงาน /เจ้าของกิจการ/ผู้สนใจ

  • การสื่อสารงานบริการลูกค้าและการส่งมอบบริการ ควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เทคนิค และวิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าและเปลี่ยนเป็นความประทับใจ

  • สื่อสารงานบริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การจัดการระบบการรับข้อร้องเรียน และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved