การเจรจาต่อรองทางธรุกิจอย่างเหนือชั้น

(NEGOTIATING BUSINESS SUPERIOR)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้อำนวยการ /ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการและพนักงานฝ่ายขายฝ่ายการตลาด /เจ้าของกิจการ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เทคนิคการนำเสนอที่สร้างความประทับใจลูกค้า

- เป้าหมายอย่างไร? ให้เจรจาต่อรองแล้วประสบความสำเร็จ

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการตลาด, การขายและบริการลูกค้า ด้านงานคลังสินค้าสินค้าและ

การจัดส่ง ด้านการบริหารองค์กร

 

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

(Negotiating business superior)

วันที่ 13 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 3) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

      หลักการและเหตุผล การดำเนินธุรกิจไม่อาจหลีกเลี่ยง “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” ได้ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการเจรจาต่อรองให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจได้นั้น หากผู้ที่เจรจาไม่ใช้วิธีการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมหรือไม่มีความรู้วิธีการเจรจาต่อรองในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ก็มักจะเจรจาต่อรองตามอารมณ์ หรือ พยายามแต่จะเอาชนะกันเท่านั้น ผลสุดท้ายย่อมจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ในแง่ผลประโยชน์ที่ควรจะได้ หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือ สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าหากผู้เจรจาเรียนรู้วิธีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้อง การเจรจาต่อรองก็จะเป็นเรื่องของการประสานสัมพันธ์ในผลประโยชน์ร่วมกัน ผลลัพธ์ย่อมนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงการเตรียมตัวในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

 3. เพื่อให้ผู้อบรมศึกษาเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง

 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมทราบเพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงการเตรียมตัวในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ผู้อบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

 3. ผู้อบรมศึกษาเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง

 4. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจได้

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. ทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

 2. การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์

 3. เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา

 4. ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ความหมาย ความส าคัญ และประเภท ของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
1) การเจรจาต่อรองแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และ แบบจีน
2) การเตรียมความพร้อม ความเข้าใจเรื่องการเจรจาต่อรอง

      เป้าหมายในการเจรจาต่อรอง
      ขอบเขตในการเจรจาต่อรอ
      กรอบระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง
      การสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง

Lesson 2: กระบวนการหลักการในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจตามหลักสากล
      การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
      การเตรียมตัวก่อนการเจรจา
      จัดทำเมตริกในการเจรจา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจา

ต่อรอง
      WIN TO LOSE/LOSE TO WIN/LOSE–LOSE/WIN - WIN
      การปรับสไตล์การเจรจาของตนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ควรจะใช้
      การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง
      วิเคราะห์บุคลิกภาพ D-I-S-C Model เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของคู่เจรจา
      ขั้นตอนและกระบวนการเจรจาต่อรอง

 

Lesson 3: เทคนิคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบ่งตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
      การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการซื้อขาย
      การเจรจาต่อรองเพื่อการร้องเรียนต่างๆ
      การเจรจาต่อรองกับบุคคลในวิชาชีพ ,ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
      การเจรจาต่อรองทำสัญญา
      การเจรจาต่อรองกับลูกจ้างตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์
      การเจรจาต่อรองกับแหล่งเงินทุน

Lesson 4: กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น
      การสร้างความน่าเชื่อถือในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
      เทคนิคการเปิดการเจรจาให้ได้เปรียบ
      เทคนิคการพูดอย่างไรให้จูงใจและโน้มน้าวคู่เจรจา
      การจัดการกับคำถามและข้อโต้แย้ง
      วิธีการปิดการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
      ปัญหาของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และ แนวทางแก้ไข

 

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้อำนวยการ /ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการและพนักงานฝ่ายขายฝ่ายการตลาด /เจ้าของกิจการ

 • การดำเนินธุรกิจไม่อาจหลีกเลี่ยง “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” ได้ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการเจรจาต่อรองให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • ผู้อบรมทราบถึงการเตรียมตัวในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

 • เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง

 • ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved