รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการตลาด, การขายและบริการลูกค้า ด้านงานคลังสินค้าสินค้าและ

การจัดส่ง ด้านการบริหารองค์กร

 

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

(Negotiating business superior)

วันที่ 13 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 3) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

      หลักการและเหตุผล การดำเนินธุรกิจไม่อาจหลีกเลี่ยง “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” ได้ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการเจรจาต่อรองให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจได้นั้น หากผู้ที่เจรจาไม่ใช้วิธีการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมหรือไม่มีความรู้วิธีการเจรจาต่อรองในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ก็มักจะเจรจาต่อรองตามอารมณ์ หรือ พยายามแต่จะเอาชนะกันเท่านั้น ผลสุดท้ายย่อมจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ในแง่ผลประโยชน์ที่ควรจะได้ หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือ สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าหากผู้เจรจาเรียนรู้วิธีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้อง การเจรจาต่อรองก็จะเป็นเรื่องของการประสานสัมพันธ์ในผลประโยชน์ร่วมกัน ผลลัพธ์ย่อมนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงการเตรียมตัวในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

 3. เพื่อให้ผู้อบรมศึกษาเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง

 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมทราบเพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงการเตรียมตัวในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ผู้อบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

 3. ผู้อบรมศึกษาเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง

 4. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจได้

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. ทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

 2. การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์

 3. เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา

 4. ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ความหมาย ความส าคัญ และประเภท ของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
1) การเจรจาต่อรองแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และ แบบจีน
2) การเตรียมความพร้อม ความเข้าใจเรื่องการเจรจาต่อรอง

      เป้าหมายในการเจรจาต่อรอง
      ขอบเขตในการเจรจาต่อรอ
      กรอบระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง
      การสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง

Lesson 2: กระบวนการหลักการในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจตามหลักสากล
      การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
      การเตรียมตัวก่อนการเจรจา
      จัดทำเมตริกในการเจรจา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจา

ต่อรอง
      WIN TO LOSE/LOSE TO WIN/LOSE–LOSE/WIN - WIN
      การปรับสไตล์การเจรจาของตนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ควรจะใช้
      การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง
      วิเคราะห์บุคลิกภาพ D-I-S-C Model เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของคู่เจรจา
      ขั้นตอนและกระบวนการเจรจาต่อรอง

 

Lesson 3: เทคนิคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบ่งตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
      การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการซื้อขาย
      การเจรจาต่อรองเพื่อการร้องเรียนต่างๆ
      การเจรจาต่อรองกับบุคคลในวิชาชีพ ,ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
      การเจรจาต่อรองทำสัญญา
      การเจรจาต่อรองกับลูกจ้างตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์
      การเจรจาต่อรองกับแหล่งเงินทุน

Lesson 4: กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น
      การสร้างความน่าเชื่อถือในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
      เทคนิคการเปิดการเจรจาให้ได้เปรียบ
      เทคนิคการพูดอย่างไรให้จูงใจและโน้มน้าวคู่เจรจา
      การจัดการกับคำถามและข้อโต้แย้ง
      วิธีการปิดการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
      ปัญหาของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และ แนวทางแก้ไข

 

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้อำนวยการ /ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการและพนักงานฝ่ายขายฝ่ายการตลาด /เจ้าของกิจการ

 • การดำเนินธุรกิจไม่อาจหลีกเลี่ยง “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” ได้ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการเจรจาต่อรองให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • ผู้อบรมทราบถึงการเตรียมตัวในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

 • เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง

 • ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

13 กันยายน 2562

3

3,500

3,325

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved