การบริการด้วยใจ

(SERVICE MIND)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ฝ่ายบริการ / พนักงานบริการ / พนักงานขาย / เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

กลยุทธ์การพิชิตใจลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

- เคล็ดลับการบริการลูกค้าแบบโดนใจ

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการตลาด, การขายและบริการลูกค้า ด้านงานคลังสินค้าสินค้าและ

การจัดส่ง ด้านการบริหารองค์กร

 

การบริการด้วยใจ (Service Mind)

วันที่ 6 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 3) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

     หลักการและเหตุผล การบริการ คือ “จุดยุทธศาสตร์” ความสำเร็จของธุรกิจ หากสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด ในทางกลับกันอาจกลายเป็น “จุดเปราะบาง” สู่ความล้มเหลวได้ เช่นกัน หากบุลากรที่ทำงานบริการ ขาดทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ขาดทักษะความสามารถในการให้บริการ เพราะงานบริการถือเป็น “ด่านหน้า” ที่จะมีโอกาสถูกลูกค้า “เชิดชู” หรือ “ชิงชัง” หากบุคลากรทำงานบริการมีทัศนคติในงานบริการที่ดีและสามารถตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าได้อย่างประทับใจเกิดความพึงพอใจสูงสุดสร้างเสน่ห์และเพิ่มคุณค่าของการบริการ ดังคำกล่าวที่ว่า “การปฏิบัติของเราจะสะท้อนกรอบความคิดของเรา” ดังนั้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้วย ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อ ความคิด ในการให้บริการลูกค้า ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น ”คำพูด” และ “การกระทำ” นั่นคือ “การบริการด้วยใจ” หรือ “Service Mind”  ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ ที่ต้องให้บริการลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อลูกค้าด้วยความใส่ใจดูแล (Customer Care) องค์กรนั้นก็จะสามารถเป็นผู้นำทางธุรกิจและประสบผลสำเร็จมาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของงานบริการและการบริการด้วยใจ

     2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบความสำคัญการบริการ จิตสำนึกการบริการ การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้า

     3) เพื่อให้ผู้อบรมเสริมสร้างทัศนคติทักษะและเทคนิคการบริการด้วยหลักการบริการของคำว่า “C-A-R-E”

     4) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาการสื่อสารค้นหาความแข็งแกร่งในการสร้างเสน่ห์การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเป็นเลิศการให้บริการขององค์การ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของงานบริการและการบริการด้วยใจ

      2) ผู้อบรมตระหนักและมีจิตสำนึกการให้บริการที่ดีสามารถวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าได้

      3) ผู้อบรมสามารถเสริมสร้างทัศนคติทักษะและเทคนิคการบริการด้วยหลักการบริการของคำว่า “C-A-R-E”

      4) ผู้อบรมพัฒนาการสื่อสารค้นหาความแข็งแกร่งเพื่อสร้างเสน่ห์การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจได้  

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) กิจกรรม Ice Breaking : เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

      2) กิจกรรม Let everyone participate : ให้ทุกคนมีส่วนร่วม  

      3) Simulation Scenario : สถานการณ์ในการบริการด้านความฉลาดทางอารมณ์

      4) Role Play : การคิดแก้ปัญหา / ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ทำได้จริงในการกลับไปปฏิบัติงานบริการ

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: การสร้างทัศนคติเชิงบวกและ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน

     สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของงานบริการ
     การสร้างจิตสานึกและทัศนคติทางบวกต่อตนเองและผู้มาใช้บริการ
     การปรับ Mindset เพื่อสร้างหัวใจบริการสู่การพัฒนาศักยภาพของการให้บริการที่รวดเร็วและน่า
ประทับใจ
     วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อเอาชนะความเบื่อหน่ายในการให้บริการ / Workshop

Module 2: การพัฒนาศักยภาพและค้นหาความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อคุณภาพงานบริการระดับมืออาชีพ
     การคันหาจุดแข็งของตนเองเพื่อการสร้างเสน่ห์ในการบริการ
     การพัฒนาทักษะการให้บริการด้วยเทคนิค Service Value & Staff Value
     Case study / Workshop

 

Module 3: กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการเพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการ ด้วย 2 อุปนิสัย คือ
     การสร้างนิสัยไมเอาเปรียบผู้อื่น (Win-Win)
     การมีนิสัยเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Proactive Service)
     เทคนิคการเอาชนะกับดักการบริการด้วยกลยุทธ์แนวใหม่ “EQ+1”
     เทคนิคและวิธีการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ / Workshop & Case study

Module 4: เทคนิคการใช้ Service Mind เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยสูตรส าเร็จ “C-A-R-E”
     C = Communication / Commitment / Comfort
     A = Ability / Active
     R = Readiness / Respect / Response
     E = Enthusiasm / Extra Touch
     การตอบโจทย์ได้ตรงใจของผู้รับบริการและลูกค้า / Workshop
     การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ
     การใช้ศิลปะการสื่อสารในการบริการและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่อหน้าและทางโทรศัพท์
     Workshop & Role Play Session

 

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ฝ่ายบริการ / พนักงานบริการ / พนักงานขาย

  • (ที่ต้องให้บริการหลังการขาย) / เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจ

  • การให้บริการลูกค้า ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและการ กระทำ”นั่นคือ“การบริการด้วยใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • จิตสำนึกการให้บริการที่ดีสามารถวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้า

  • การสร้างทัศนคติเชิงบวกและ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน

  • กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการเพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved