รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการตลาด, การขายและบริการลูกค้า ด้านงานคลังสินค้าสินค้าและ

การจัดส่ง ด้านการบริหารองค์กร

 

การบริการด้วยใจ (Service Mind)

วันที่ 6 กันยายน 2562 | (รุ่นที่ 3) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

     หลักการและเหตุผล การบริการ คือ “จุดยุทธศาสตร์” ความสำเร็จของธุรกิจ หากสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด ในทางกลับกันอาจกลายเป็น “จุดเปราะบาง” สู่ความล้มเหลวได้ เช่นกัน หากบุลากรที่ทำงานบริการ ขาดทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ขาดทักษะความสามารถในการให้บริการ เพราะงานบริการถือเป็น “ด่านหน้า” ที่จะมีโอกาสถูกลูกค้า “เชิดชู” หรือ “ชิงชัง” หากบุคลากรทำงานบริการมีทัศนคติในงานบริการที่ดีและสามารถตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าได้อย่างประทับใจเกิดความพึงพอใจสูงสุดสร้างเสน่ห์และเพิ่มคุณค่าของการบริการ ดังคำกล่าวที่ว่า “การปฏิบัติของเราจะสะท้อนกรอบความคิดของเรา” ดังนั้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้วย ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อ ความคิด ในการให้บริการลูกค้า ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น ”คำพูด” และ “การกระทำ” นั่นคือ “การบริการด้วยใจ” หรือ “Service Mind”  ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ ที่ต้องให้บริการลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อลูกค้าด้วยความใส่ใจดูแล (Customer Care) องค์กรนั้นก็จะสามารถเป็นผู้นำทางธุรกิจและประสบผลสำเร็จมาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของงานบริการและการบริการด้วยใจ

     2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบความสำคัญการบริการ จิตสำนึกการบริการ การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้า

     3) เพื่อให้ผู้อบรมเสริมสร้างทัศนคติทักษะและเทคนิคการบริการด้วยหลักการบริการของคำว่า “C-A-R-E”

     4) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาการสื่อสารค้นหาความแข็งแกร่งในการสร้างเสน่ห์การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเป็นเลิศการให้บริการขององค์การ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของงานบริการและการบริการด้วยใจ

      2) ผู้อบรมตระหนักและมีจิตสำนึกการให้บริการที่ดีสามารถวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าได้

      3) ผู้อบรมสามารถเสริมสร้างทัศนคติทักษะและเทคนิคการบริการด้วยหลักการบริการของคำว่า “C-A-R-E”

      4) ผู้อบรมพัฒนาการสื่อสารค้นหาความแข็งแกร่งเพื่อสร้างเสน่ห์การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจได้  

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) กิจกรรม Ice Breaking : เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

      2) กิจกรรม Let everyone participate : ให้ทุกคนมีส่วนร่วม  

      3) Simulation Scenario : สถานการณ์ในการบริการด้านความฉลาดทางอารมณ์

      4) Role Play : การคิดแก้ปัญหา / ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ทำได้จริงในการกลับไปปฏิบัติงานบริการ

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: การสร้างทัศนคติเชิงบวกและ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน

     สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของงานบริการ
     การสร้างจิตสานึกและทัศนคติทางบวกต่อตนเองและผู้มาใช้บริการ
     การปรับ Mindset เพื่อสร้างหัวใจบริการสู่การพัฒนาศักยภาพของการให้บริการที่รวดเร็วและน่า
ประทับใจ
     วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อเอาชนะความเบื่อหน่ายในการให้บริการ / Workshop

Module 2: การพัฒนาศักยภาพและค้นหาความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อคุณภาพงานบริการระดับมืออาชีพ
     การคันหาจุดแข็งของตนเองเพื่อการสร้างเสน่ห์ในการบริการ
     การพัฒนาทักษะการให้บริการด้วยเทคนิค Service Value & Staff Value
     Case study / Workshop

 

Module 3: กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการเพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการ ด้วย 2 อุปนิสัย คือ
     การสร้างนิสัยไมเอาเปรียบผู้อื่น (Win-Win)
     การมีนิสัยเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Proactive Service)
     เทคนิคการเอาชนะกับดักการบริการด้วยกลยุทธ์แนวใหม่ “EQ+1”
     เทคนิคและวิธีการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ / Workshop & Case study

Module 4: เทคนิคการใช้ Service Mind เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยสูตรส าเร็จ “C-A-R-E”
     C = Communication / Commitment / Comfort
     A = Ability / Active
     R = Readiness / Respect / Response
     E = Enthusiasm / Extra Touch
     การตอบโจทย์ได้ตรงใจของผู้รับบริการและลูกค้า / Workshop
     การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ
     การใช้ศิลปะการสื่อสารในการบริการและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่อหน้าและทางโทรศัพท์
     Workshop & Role Play Session

 

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ฝ่ายบริการ / พนักงานบริการ / พนักงานขาย

  • (ที่ต้องให้บริการหลังการขาย) / เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจ

  • การให้บริการลูกค้า ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและการ กระทำ”นั่นคือ“การบริการด้วยใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • จิตสำนึกการให้บริการที่ดีสามารถวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้า

  • การสร้างทัศนคติเชิงบวกและ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน

  • กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการเพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

6 กันยายน 2562

3

3,500

3,325

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved