ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) การปรับปรุง ISO 9001:2015 ครั้งนี้ เป็นยกระดับการบริหารจัดการที่ท้าทายขององค์การที่จะนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้องค์การนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวคิดพื้นฐานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันได้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

        1) ผู้อบรมทราบระบบบริหารคุณภาพความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001:2015

        2) ผู้อบรมทราบและเข้าใจข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3) ผู้อบรมสามารถนำไปเตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO 9001:2015

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

        2) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

        3) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques

        4) แบบทดสอบ Pre-test / Post-test

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 ภาพรวมของมาตรฐาน ISO 90001 ถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง Version 2015

1) หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการ

2) ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015

Module 2 ระบบบริหารคุณภาพ / ISO 9001:2015

1) โครงสร้างของระบบเอกสาร วิธีการจัดทำ และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร

2) Work Shop การจัดทำดัชนี (Index) สำหรับการควบคุมเอกสาร และบันทึกคุณภาพ

Module 5 กระบวนการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ / ISO 9001 : 2015

1) การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง/ ISO 9001:2015

2) Work Shop การออกแบบควบคุมกระบวนการ

3) Work Shop การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดการแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา

Module 4 รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2008

1) การบริหารทรัพยากร/ ISO 9001:2015

2) Work Shop การจัดทำแผนการฝึกอบรม และการพัฒนาการฝึกอบรม

Module 3 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร / ISO 9001 : 2015

 1. หน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

 2. Work Shop การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และวิธีการวัดผลอย่างไรให้สอดคล้อง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ / คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ / ผู้ที่ต้องการ Update ความรู้ข้อกำหนด จาก Version 2008 เป็น Version 2015

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001:2015

 2. การเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนำไปปรับ
  ประยุกต์ใช้ได้กับองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO 9001:2015

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 14 มกราคม 2563 (รุ่น 1)

 • 31 มีนาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 6 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 17 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 1 กันยายน 2563 (รุ่น 5)

 • 11 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 6)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

       2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001:2015 

       3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4) เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO9001:2015

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ระบบคุณภาพ ISO และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

(Requirements ISO 9001:2015)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved