google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg หลักสูตร ข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้ได้

- การกำหนดความเสี่ยงและโอกาส แนวทางการจัดการ (Address)
 

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 | (รุ่นที่ 3) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

       หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงทั่วโลก บางประเทศมีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้าร่วมด้วย จึงอยู่ในสถานะในแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนำมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้จึงเป็นแนวทางการค้ารวมถึงการขยายตลาดการค้าใหม่และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกองค์การตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management) ภาวะผู้นำ (Leadership) การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment) สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) และแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-Cycle Thinking) และและการประเมินความเสี่ยง (Risk based approach) 

       วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015  

                2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการของบริบทขององค์การ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นำและประเมินความเสี่ยง

                3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ISO 14001 : 2004 (Version เดิม) ได้อย่างมีประสิทธิผล

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ผู้อบรมนำหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

        2. ผู้อบรมเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายใน ทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

รูปแบบการฝึกอบรม

        1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

        2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

        3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

        4. แบบทดสอบ Pre-test / Post-test

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: บริบทของ ISO 14001 : 2015

       การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ ISO 14001 : 2015
       โครงสร้างคำศัพท์และความหมายและหลักการใหม่ ของระบบการจัดการ ISO 14001:2015
       ข้อกำหนด ISO 14001:2015 version ใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
       Workshop ฝึกปฏิบัติ ( Review QP/WI)

 

Module 2:

       การตีความข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
       การระบุและประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม
       การกำหนดความเสี่ยงและโอกาส แนวทางการจัดการ กับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
       นัยสำคัญ (Significate Environment Aspect) / ความเสี่ยงและโอกาส
        การกำหนดประเด็นภายในและภายนอก
        การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
        สรุปประเด็นและแนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 ภายในองค์กร
        Workshop ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์และประเมิน (Aspect)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ / คณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • กำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

  • ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายใน ทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมิน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

 

ารางสัมมนา

กำหนดการสัมมนา

รุ่น

สถานที่

วันที่ 24 เมษายน 2562

2

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

3

ประเภท

ค่าสัมมนา

 Vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย 
3 %

รวมสุทธิ กรณีหัก ณ ที่จ่าย

รวมกรณีไม่หัก

ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500

315

135

4,680

4,815

สมาชิก (รายปี)

4,275

299.25

128.25

4,446

4,574

อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หมายเหตุ  ** กรณีนิติบุคคล กรุณา หัก ณ ที่จ่าย

            ** กรณีบุคคลธรรมดา ไม่มีหักภาษี ณ ที่จ่าย

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved