ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงทั่วโลก บางประเทศมีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้าร่วมด้วย จึงอยู่ในสถานะในแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนำมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้จึงเป็นแนวทางการค้ารวมถึงการขยายตลาดการค้าใหม่และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกองค์การตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management) ภาวะผู้นำ (Leadership) การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment) สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) และแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-Cycle Thinking) และและการประเมินความเสี่ยง (Risk based approach) 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ผู้อบรมนำหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

       2. ผู้อบรมเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณา

ประเด็นภายนอกและภายใน ทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

การวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการฝึกอบรม

       1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

       2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

       3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

       4. แบบทดสอบ Pre-test / Post-test

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015  

       2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการของบริบทขององค์การ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นำและประเมินความเสี่ยง

       3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ISO 14001 : 2004 (Version เดิม) ได้อย่างมีประสิทธิผล

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved