Knowledge-management-สำหรับ-ISO-9001;201

หลักการและเหตุผล

        การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จัดการความรู้ในองค์กรอย่างไร? ให้ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และรองรับมาตรฐานสากล (9001: 2015) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอยางรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัวของ องค์กรให้อยู่รอดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบุคลากรจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ และทักษะในการดำเนินงาน ประกอบการเคลื่อนไหวด้านอัตรากาลังคนที่มีการโยกย้าย เปลี่ยนสายงาน หรือการเข้า-ออก จากงาน ดังนั้นองค์กรควรจะต้องมีการจัดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการรวบรวม องค์ความรู้ที่จำเป็น การถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ให้องค์ความรู้อยู่กับองค์กรบุคลากร สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม การเรียนรู้เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อีกทั้งให้สอดรับกับ ข้อกาหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ฉบับประกาศ ปี ค.ศ 2015 โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ที่จำเป็นในองค์กรอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความสำคัญและความหมายของ

การจัดการความรู้

 

2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยงการจัดการความรู้ กับข้อกำหนด

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

3) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกระบวนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ

ในองค์กร

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก 3,300 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี iso9001 version 2015 และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมเข้าใจข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001

02.png

ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น

26554.jpg

หลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อรองรับ

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

(Knowledge Management for ISO 9001:2015)

 
 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ตัวแทนฝ่ายบริหาร / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การบรรยายเชิงบูรณาการ

 • 26554.jpg
  03.png

  การอภิปราย แบบถาม - ตอบ

 • 26554.jpg
  6544.png

  การยกตัวอย่าง

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1
  ทำไมต้องมีการจัดการ
  ความรู้ (Knowledge management) ในองค์กร ?

  1) ความสำคัญของการจัดการความรู้
  2) ความหมายของการจัดการความรู้
  3) หัวใจของการจัดการความรู้

  4) การจัดการความรู้ ตามข้อกาหนดระบบมาตรฐาน ISO 900

 • Module 2

  การจัดการความรู้ สู่การปฏิบัติ

  1) ประเภทของการจัดการความรู้
  2) เครื่องมือในการจัดการความรู้
  3) กระบวนการจัดการความรู้

 • Module 3
  การสร้างองค์กรแห่ง
  การเรียนรู้

  1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) คืออะไร?
  2) ทำไมต้องก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ?
  3) จะก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร ?

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015

14 มิถุนายน 2564 (รุ่น 3)
3,300.-
3,500.-

Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015

16 สิงหาคม 2564 (รุ่น 4)
3,300.-
3,500.-

Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015

6 ตุลาคม 2564 (รุ่น 5)
3,300.-
3,500.-

Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015

1 ธันวาคม 2564 (รุ่น 6)
3,300.-
3,500.-
598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม ISO โดยสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน ISO
อบรม ISO โดยสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน ISO
อบรม ISO โดยสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน ISO
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved