การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จัดการความรู้ในองค์กรอย่างไร? ให้ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และรองรับมาตรฐานสากล (9001: 2015) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอยางรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัวของ องค์กรให้อยู่รอดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบุคลากรจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ และทักษะในการดำเนินงาน ประกอบการเคลื่อนไหวด้านอัตรากาลังคนที่มีการโยกย้าย เปลี่ยนสายงาน หรือการเข้า-ออก จากงาน ดังนั้นองค์กรควรจะต้องมีการจัดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการรวบรวม องค์ความรู้ที่จำเป็น การถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ให้องค์ความรู้อยู่กับองค์กรบุคลากร สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม การเรียนรู้เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อีกทั้งให้สอดรับกับ ข้อกาหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ฉบับประกาศ ปี ค.ศ 2015 โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ที่จำเป็นในองค์กรอีกด้วย

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) การบรรยายเชิงบูรณาการ
      2) การอภิปราย แบบถาม - ตอบ
      3) การยกตัวอยาง

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 ทำไมต้องมีการจัดการความรู้

(Knowledge management)

ในองค์กร ?

1) ความสำคัญของการจัดการความรู้
2) ความหมายของการจัดการความรู้
3) หัวใจของการจัดการความรู้
4) การจัดการความรู้ ตามข้อกาหนดระบบมาตรฐาน ISO 900

Module 2 การจัดการความรู้ สู่การปฏิบัติ

1) ประเภทของการจัดการความรู้
2) เครื่องมือในการจัดการความรู้
3) กระบวนการจัดการความรู้

Module 3 การสร้างองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ (Learning Organization

1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) คืออะไร?
2) ทำไมต้องก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ?
3) จะก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร ?

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ตัวแทนฝ่ายบริหาร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  1. การจัดการความรู้ ตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001

  2. การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น

  3. มีการจัดการกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 2 มีนาคม 2563 (รุ่น 1

  • 23 มิถุนายน 2563 (รุ่น 2)

  • 25 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความสำคัญและความหมายของการจัดการความรู้
      2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยงการจัดการความรู้ กับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
      3) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกระบวนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี iso9001 version 2015 และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO

9001 : 2015

(Knowledge Management for ISO 9001:2015)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved