“การตรวจติดตามภายใน” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินกิจกรรมขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงองค์กรที่จัดทำระบบอยู่แล้ว และต้องการ ทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ซึ่งการตรวจติดตามระบบการจัดการภายในเป็นการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง  เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่อไป  หากพบสิ่งบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องจัดทำเป็นรายงานสิ่งที่พบและลงมือปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายการจัดการระบบมาตรฐานที่กำหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมนำหลักการของข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรได้

      2) ผู้อบรมเข้าใจหลักการตรวจติดตามตามข้อกำหนด ISO 45001 : 2018 และสามารถพิจารณาประเด็นการดำเนินการตามระบบการจัดการ ปัญหา และความไม่สอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

รูปแบบการอบรม

      1) การบรรยายเชิงบูรณาการ

      2) การเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม

      3) การยกตัวอย่าง และ case study 

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO 45001:2018

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการตรวจติดตามตามข้อกำหนด ISO 45001:2018

      4) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved