การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย -01.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        “การตรวจติดตามภายใน” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินกิจกรรมขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงองค์กรที่จัดทำระบบอยู่แล้ว และต้องการ ทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ซึ่งการตรวจติดตามระบบการจัดการภายในเป็นการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง  เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่อไป  หากพบสิ่งบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องจัดทำเป็นรายงานสิ่งที่พบและลงมือปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายการจัดการระบบมาตรฐานที่กำหนด

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO 45001 : 2018

2)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

3)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการตรวจติดตามตามข้อกำหนด

ISO 45001 : 2018

4)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมนำหลักการของข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรได้

02.png

ผู้อบรมเข้าใจหลักการตรวจติดตามตามข้อกำหนด ISO 45001 : 2018 และสามารถพิจารณาประเด็นการดำเนินการตามระบบการจัดการ ปัญหา และความไม่สอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

26554.jpg

หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การบรรยายเชิงบูรณาการ

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบ Participation

  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม

 • 26554.jpg
  04.png

  การยกตัวอย่าง และ case study 

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Chapter 1

  การอธิบายข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 45001:2018

  • ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน

  • ทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018 ในมุมมองของผู้ตรวจติดตามภายใน

  • หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

  • การจัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 • Chapter 2

  การเตรียมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนด ISO 45001:2018

  • เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (ประเด็นที่สำคัญ) ของข้อกำหนด ISO 45001:2018

  • เทคนิคการวางแผนการตรวจติดตามภายใน

  • การดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

  • เทคนิคการจัดทำ Checklists ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

  • เทคนิคและวิธีการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

  • Case study: การเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 • Chapter 3

  ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 45001:2018

  • วางแผนการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

  • เตรียมการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

  • ดำเนินการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

  • รายงานผลการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

  • การปฏิบัติการแก้ไข/การตรวจติดตามซ้ำ (Follow up)

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา

VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10 สิงหาคม 2564 (รุ่น 3)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 ตุลาคม 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

22 ธันวาคม 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 
 
การตรวจติดตามภายใน-01

การตรวจติดตามภายใน-02

การตรวจติดตามภายใน-03

การตรวจติดตามภายใน-04

การตรวจติดตามภายใน-05

การตรวจติดตามภายใน-06

การตรวจติดตามภายใน-07

การตรวจติดตามภายใน-08

การตรวจติดตามภายใน-09

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชี
อบรม การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชี
อบรม การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชี
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved