“การตรวจติดตามภายใน” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินกิจกรรมขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงองค์กรที่จัดทำระบบอยู่แล้ว และต้องการ ทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ซึ่งการตรวจติดตามระบบการจัดการภายในเป็นการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง  เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่อไป  หากพบสิ่งบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องจัดทำเป็นรายงานสิ่งที่พบและลงมือปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายการจัดการระบบมาตรฐานที่กำหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมนำหลักการของข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรได้

      2) ผู้อบรมเข้าใจหลักการตรวจติดตามตามข้อกำหนด ISO 45001 : 2018 และสามารถพิจารณาประเด็นการดำเนินการตามระบบการจัดการ ปัญหา และความไม่สอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

รูปแบบการอบรม

      1) การบรรยายเชิงบูรณาการ

      2) การเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม

      3) การยกตัวอย่าง และ case study 

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 การอธิบายข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 45001:2018

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน

 • ทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018 ในมุมมองของผู้ตรวจติดตามภายใน

 • หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 • การจัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

Chapter 2 การเตรียมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนด

ISO 45001:2018

 • เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (ประเด็นที่สำคัญ) ของข้อกำหนด ISO 45001:2018

 • เทคนิคการวางแผนการตรวจติดตามภายใน

 • การดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 • เทคนิคการจัดทำ Checklists ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 • เทคนิคและวิธีการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 • Case study: การเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

Chapter 3 ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 45001:2018

ขั้นที่ 1 วางแผนการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • อบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 • วางแผนการตรวจติดตามประจำปี

ขั้นที่ 2 เตรียมการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • คัดเลือกทีมผู้ตรวจติดตาม

 • ทบทวนเอกสารคุณภาพ

 • จัดทำโปรแกรมการตรวจติดตาม (Audit Schedule)

 • จัดทำ Audit Checklist

ขั้นที่ 3 ดำเนินการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • ประชุมเปิดการตรวจติดตาม

 • ดำเนินการตรวจติดตาม

ขั้นที่  4 รายงานผลการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • บันทึกผลการตรวจติดตาม

 • ตัดสินระดับความรุนแรงของ NC

 • ประชุมปิดการตรวจติดตาม

 • จัดทำ Audit Report

ขั้นที่ 5 การปฏิบัติการแก้ไข / การตรวจติดตามซ้ำ (Follow  up)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ / ตัวแทนฝ่ายบริหาร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ผู้อบรมจะได้นำหลักการของข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

 2. ผู้อบรมเข้าใจการตรวจติดตามตามคุณภาพภายใน ISO 45001 : 2018 เพื่อดำเนินการตามระบบการจัดการปัญหา ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

 3. ผู้อบรมจะได้เทคนิคการจัดทำ Checklists เพื่อตรวจติดตามภายใน ISO 45001 : 2018

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 19 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

 • 11 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 8 กันยายน 2563 (รุ่น 3)

 • 6 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO 45001:2018

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการตรวจติดตามตามข้อกำหนด ISO 45001:2018

      4) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การตรวจติดตามภายในระบบ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย iso 45001:2018 และทำ

Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้อง

เรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การตรวจติดตามภายในระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ISO 45001:2018

 (Internal Audit system ISO 45001:2018) 

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved