google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

รายละเอียดหลักสูตร

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

(Quality Awareness)

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 | (รุ่นที่ 3) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

     หลักการและเหตุผล  การควบคุมดูแลและรักษาให้สินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานนั้น ก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญค่ะ เพราะเรื่องของคุณภาพ จะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตว่าลูกค้าเก่าจะกลับมาหาเราอีกหรือไม่ นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิต ต้องกลับมาทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลคุณภาพภายในองค์กร เรื่องของคุณภาพไม่ใช่เรื่องที่คนเพียงคนเดียวจะสามารถจัดการและควบคุมมันได้ ที่สำคัญคือ ในทุกๆที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการนั้นต้องมีคุณภาพ  ในใจของทุกคนต้องสร้างความตระหนักด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )

 

      วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัท

           2. เพื่อวิเคราะห์ หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกคุณภาพของพนักงานในบริษัท

           3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หรืออุปสรรคการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในบริษัท

           4. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ

           5. เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                       เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                               ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                         2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning)                                     เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive                                         mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการ                                       อบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

        3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

       เนื้อหาการบรรยาย

       ความหมายและและวิวัฒนาการของคุณภาพ
       คุณภาพกับความอยู่รอดขององค์กร
       ลูกค้าคือใคร, การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
       Workshop สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
       ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”
       ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
       ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ”
       แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ

      เส้นทางและขั้นตอนสู่การสร้างจิตสำนึกด้าน คุณภาพ
      จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
      ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ
      การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ
      พฤติกรรมของผู้มีจิตสานึกคุณภาพ
      การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
      สรุปการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคุณภาพงาน /ผู้ที่สนใจ

  • การควบคุมดูแลและรักษาให้สินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การสร้างจิตสำนึกคุณภาพและการบริการกับพนักงานภายในบริษัทเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

  • การควบคุมดูแลและรักษาให้สินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

31 กรกฎาคม 2562

3

3,500

3,325

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved