TS 16949 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 9001 โดยสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนของยานยนต์ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 เป็น IATF 16949 :2016 IATF ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements ( CSRs ) และ ISO 9001:2015 IATF 16949 นั้นต้องการความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมใน เทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ส่วนขยายข้อกำหนด) โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่ง ข้อกำหนด TS 16949:2009 เพื่อให้สอดคล้องกับการทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันจนถึงอนาคต

ใครสามารถใช้ IATF 16949:2016 ?

       องค์กรที่มีการผลิตชิ้นส่วนตามการเจาะจงของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการผลิต หรือการซ่อมแซม หน้าที่เสริมต่างๆ รวมถึงศูนย์การออกแบบ ขององค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมินสถานที่ แต่ไม่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016 ได้ด้วยตนเอง IATF 16949:2016 สามารถปรับใช้ได้โดยตลอดช่วงโซ่อุปทานยานยนต์ หากคุณต้องการรองรับผู้ผลิตยานยนต์หลายๆที่ คุณจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ เนื่องจากถือเป็นข้อกำหนดในการทำสัญญาของผู้ผลิตเหล่านี้หลายรายอีกด้วย

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

                              1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                                     ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                              2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้า

                                 รับการอบรมและระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

                              3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและ

                                 การทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ ข้อกำหนดของ ISO/TS 16949:2009 ในการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน IATF1 6949:2016

       2) ผู้เข้าอบรมสามารถการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 ได้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved