ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ-IATF-16949

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        TS 16949 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 9001 โดยสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนของยานยนต์ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 เป็น IATF 16949 :2016 IATF ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements ( CSRs ) และ ISO 9001:2015 IATF 16949 นั้นต้องการความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมใน เทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ส่วนขยายข้อกำหนด) โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่ง ข้อกำหนด TS 16949:2009 เพื่อให้สอดคล้องกับการทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันจนถึงอนาคต

วัตถุประสงค์

   1) ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ ข้อกำหนดของ ISO/TS 16949:2009 ในการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน IATF1 6949:2016

 

2) ผู้เข้าอบรมสามารถการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 ได้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF 16949:2016 และทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตามมาตรฐาน IATF 16949:2016

02.png

จัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดเกี่ยวข้องในวัตถุประสงค์ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ IATF 16949:2016

26554.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

ระบบ IATF 16949:2016

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ตัวแทนฝ่ายบริหาร / หัวหน้างาน พนักงาน / ผู้ที่สนใจ / ผู้ที่เกี่ยงข้องกับ

การบริหารงานคุณภาพ IATF 16949 : 2016

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 - PART1

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 - PART2

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ที่มา ความสำคัญ และโครงสร้างข้อกำหนด IATF 16949:2016

2.png

การเปรียบเทียบข้อกำหนดระหว่าง ISO/TS 16949:2009 กับ IATF 16949:2016

3.png

ความสัมพันธ์ของ ISO 9001:2015 กับ IATF 16949:2016

4.png

การบริหารข้อกำหนดของลูกค้าของระบบ IATF16949:2016 (CSRs & IATF 16949:2016 )

5.png

คำศัพท์และนิยามสำหรับมาตรฐาน IATF 16949:2016รประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018

6.png

การตีความข้อกำหนด IATF 16949 : 2016

 • 7.png

  Work Shop การวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อกำหนดในการนำไปใช้ภายในองค์กร

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

30 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 2)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

4 สิงหาคม 2564 (รุ่น 3)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

13 กันยายน 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

27 ตุลาคม 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

18 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

16 ธันวาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

ระบบ IATF 16949:2016

ข้อกำหนด IATF 16949:2016 สามารถปรับในสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เอกสาร / การผลิต

ที่มีอยู่ให้สามารถประยุกต์ได้ทั้งสองระบบ เพื่อให้การบริหารองค์กร และการผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

 
 
1-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169

2-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169

3-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169

4-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169

5-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169

6-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
3-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169
1-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169
4-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169
2-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 169
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved