TS 16949 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 9001 โดยสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนของยานยนต์ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 เป็น IATF 16949 :2016 IATF ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements ( CSRs ) และ ISO 9001:2015 IATF 16949 นั้นต้องการความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมใน เทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ส่วนขยายข้อกำหนด) โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่ง ข้อกำหนด TS 16949:2009 เพื่อให้สอดคล้องกับการทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันจนถึงอนาคต

ใครสามารถใช้ IATF 16949:2016 ?

       องค์กรที่มีการผลิตชิ้นส่วนตามการเจาะจงของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการผลิต หรือการซ่อมแซม หน้าที่เสริมต่างๆ รวมถึงศูนย์การออกแบบ ขององค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมินสถานที่ แต่ไม่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016 ได้ด้วยตนเอง IATF 16949:2016 สามารถปรับใช้ได้โดยตลอดช่วงโซ่อุปทานยานยนต์ หากคุณต้องการรองรับผู้ผลิตยานยนต์หลายๆที่ คุณจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ เนื่องจากถือเป็นข้อกำหนดในการทำสัญญาของผู้ผลิตเหล่านี้หลายรายอีกด้วย

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

                              1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                                     ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                              2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้า

                                 รับการอบรมและระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

                              3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและ

                                 การทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 ที่มา ความสำคัญ และโครงสร้างข้อกำหนด IATF 16949:2016

Chapter 2 การเปรียบเทียบข้อกำหนดระหว่าง ISO/TS 16949:2009 กับ IATF 16949:2016

Chapter 3 ความสัมพันธ์ของ ISO 9001:2015 กับ IATF 16949:2016

Chapter 7 Work Shop การวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อกำหนดในการนำไปใช้ภายในองค์กร

Chapter 6 การตีความข้อกำหนด IATF16949:2016

Chapter 5 คำศัพท์และนิยามสำหรับมาตรฐาน IATF16949:2016รประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018

Chapter 4 การบริหารข้อกำหนดของลูกค้าของระบบ IATF16949:2016 (CSRs & IATF 16949:2016 )

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ตัวแทนฝ่ายบริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ที่เกี่ยงข้องกับการบริหารงานคุณภาพ IATF16949:2016

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. เข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบตามมาตรฐาน IATF 16949:2016

 2. สามารถนำองค์กรพร้อมเข้าสู่การตรวจติดตามภายในไปปฏิบัติ

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1

 • 7 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 10 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 20 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 16 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ ข้อกำหนดของ ISO/TS 16949:2009 ในการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน IATF1 6949:2016

       2) ผู้เข้าอบรมสามารถการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 ได้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF 16949:2016 และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

ระบบ IATF 16949 : 2016

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved