หลักสูตร
“การชี้บ่งและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม”
(Environmental Aspects ISO 14001:2015)


   หลักการและเหตุผล ปัจจุบันมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่หลายองค์กรได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เริ่มจากองค์กรต้องมีการชี้บ่งและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญเพื่อให้องค์กรนำลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญไปบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การชี้บ่งและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีรายละเอียดค่อนข้างมาก หากผู้ที่ทำการชี้บ่งและประเมินไม่มีความรู้ความเข้าใจ อาจเกิดความผิดพลาดได้ปัญหาที่พบบ่อยมักชี้บ่งและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ไม่ครอบคลุม เกณฑ์ที่นำมาใช้ในการประเมินไม่มีความชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ความจำเป็น คำศัพท์ คำนิยาม การชี้บ่งและประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
   2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ วิธีการชี้บ่งประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งประเมินนัยสำคัญประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำไปประยุกต์ใช้ในการ ทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถหามาตรการที่เหมาะสม ในการควบคุมประเด็น สิ่งแวดล้อมที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรม เข้าใจ ความจำเป็น คำศัพท์ คำนิยาม การชี้บ่งและประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
   2) ผู้อบรมเข้าใจ วิธีการชี้บ่งประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งประเมินนัยสำคัญ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำไปประยุกต์ใช้ในการ ทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   3) ผู้อบรมสามารถหามาตรการที่เหมาะสม การควบคุมประเด็น สิ่งแวดล้อมที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม
   2) เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติการชี้บ่งและระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม
   3) สร้างสถานการณ์จำลอง Live DCC (ในกรณีเป็นการฝึกอบรมแบบ In-house Training)

 

หัวข้อการบรรยาย

   Module 1: 1) ความหมายของสิ่งแวดล้อม และลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
             2) แนวคิดและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
             3) การหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)
             4) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการชี้บ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
             5) ระบุลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Pollution)
             6) การบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Identifying Environmental Aspects)
   Module 2: 1) วิธีการระบุลักษณะปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
             2) การประเมินเพื่อหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ
             3) ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการและขอบเขตการพิจารณา
             4) ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)
   Module 3: 1) การให้ความส าคัญ (Determination of significance)
             2) การประเมินความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม


กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนฝ่ายบริหาร (EMR) /จนท.ควบคุมเอกสาร (DCC) /หัวหน้างาน
เจ้าของกิจการ/ ผู้สนใจทั่วไป
จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved