การประเมินความเสี่ยงตามข้อกําหนดระบบการจ

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

     ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผล นั้น คือการประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลภายนอกสู่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การประเมินความเสี่ยง ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ให้ประสบความสาเร็จ องค์กรต้องมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจถึงวิธีการในการประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเป็นจริงเพื่อนาไปสู่การหามาตรการในการควบคุมที่เหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจ หลักความจาเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทองค์กร แนวทางในการดาเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ตาม มาตรฐาน ISO 14001:2015 ภายในองค์กรได้

2)  เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทาระบบการประเมินความเสี่ยงรวมถึงขั้นตอนและวิธีการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง

3)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การประเมินความเสี่ยงทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีนาหลักความจาเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทองค์กร
แนวทางในการดาเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
ภายในองค์กรได้

02.png

ผู้อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทาระบบการประเมินความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
การวิเคราะห์บริบทองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง

03.png

ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

26554.jpg

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

ตามข้อกาหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ตัวแทนฝ่ายบริหาร (EMR) / จนท.ควบคุมเอกสาร (DCC) / หัวหน้างาน
เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจทั่วไป

 

ตัวแทนฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation
เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม

26554.jpg
55588.png

สร้างสถานการณ์จาลอง Live DCC (ในกรณีเป็นการฝึกอบรมแบบ In-house Training)

26554.jpg
6544.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop
การจัดทำเอกสารและการควบคุมเอกสาร
ระบบคุณภาพ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1
  ความจาเป็นในการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

  • การวิเคราะห์บริบทองค์กร

  • การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • Module 2
  ความรู้พื้นฐานของ
  Life Cycle Thinking

  • ความรู้พื้นฐานของ Life Cycle Thinking กับการจัดทา Process Flow

  • วิธีการประเมิน Life Cycle Thinking สอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบ ISO 14001:2015
   และเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

 • Module 3
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Environment Aspect

  • เกณฑ์การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

  • โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

  • ความรุนแรง (Severity)

 • Module 4
  เทคนิคการคานวณระดับนัยสาคัญของประเด็นปัญหา
  สิ่งแวดล้อม

  • วิธีการดาเนินการกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ

  • การจัดทาแบบฟอร์มการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

  • ทะเบียนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

17 สิงหาคม 2564 (รุ่น 3)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

7 ตุลาคม 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 ธันวาคม 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-
598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
บ_0
บ
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO
บ
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO
บ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved