หลักสูตร
“การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”
(Risk Management for ISO 14001:2015)


    หลักการและเหตุผล ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผล นั้น คือการประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลภายนอกสู่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การประเมินความเสี่ยง ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจถึงวิธีการในการประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเป็นจริงเพื่อนำไปสู่การหามาตรการในการควบคุมที่เหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจ หลักความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทองค์กร แนวทางในการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ตาม มาตรฐาน ISO14001:2015 ภายในองค์กรได้
   2) เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงรวมถึงขั้นตอนและวิธีการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง
   3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมมีนำหลักความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทองค์กรแนวทางในการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015ภายในองค์กรได้
   2) ผู้อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมและการการวิเคราะห์บริบทองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง
   3) ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม
   2) เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop การจัดทำเอกสารและการควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
   3) สร้างสถานการณ์จำลอง Live DCC (ในกรณีเป็นการฝึกอบรมแบบ In-house Training)

หัวข้อการบรรยาย

   Module 1: ความจ าเป็นในการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
   Module 2: ความรู้พื้นฐานของ Life Cycle Thinking
   Module 3: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Environment Aspect.
   Module 4: เทคนิคการค านวณระดับนัยส าคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม


กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนฝ่ายบริหาร (EMR) /จนท.ควบคุมเอกสาร (DCC) /หัวหน้างาน
เจ้าของกิจการ/ ผู้สนใจทั่วไป
จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved